ДРУШТВЕНО-ПОЛИТИЧКИ ПРЕОБРАЖАЈ ПЕЛАГЕЕ ВЛАСОВЕ У ДРАМИ „МАЈКА“ БЕРТОЛТА БРЕХТА

Липар, 71 (2020), стр. 83-99

АУТОР: Јелена Ђ. Гојић

Е-АДРЕСА: gojic.kg@gmail.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/LIPAR71.083G

САЖЕТАК:

Иако рана драма Мајка Бертолта Брехта, једног од најутицајнијих драмских, лирских и филмских стваралаца у 20. веку, транспарентно осликава Брехтову друштвену ангажованост и његову наклоност према комунистичкој партији и основним постулатима марксистичке идеологије, у научној литератури на српском јој није посвећено довољно пажње. Рад расветљава Брехтову ангажованост у овом дидактичком комаду уз ослонац на ставове Шоа, Сартра, Фукоа и Ејдријан Рич у циљу да се покаже развој главног лика, Пелагее Власове, која доживљава такву трансформацију, која је неминовно пропраћена њеним активирањем у тренутним друштвено-политичким збивањима. Потврда о успешности Брехтове намере да овом драмом активира радничку класу у друштвено-политичким збивањима, да им приближи марксистичку идеологију и тако у њима развије симпатизере комунистичке партије, доказују инсценирања истоимене драме у Берлину 1932. године, те у завршним разматрањима приказујемо кратак осврт на рецепцију извођења ове драме у Берлину 1932. године.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

Брехт, друштвено-политичка ангажованост, Мајка, марксизам, епско позориште, дидактички комад

ЛИТЕРАТУРА:

 • Брехт 1970: B. Brecht, Die Mutter. Leben der Revolutionärin Pelagea Wlassowa aus Twer. (Nach dem Roman Maxim Gorkis). Bühnenfassung des Berliner Ensambles, Berlin: Henschenverlag.
 • Брехт 1964: B. Brecht, Schriften zum Theater. Band 1. 1918-1933. Ausburger Theater Kritiken über das alte Theater. Der Weg zum zeitgenössischen Theater, Berlin und Weimar: Aufbau-Verlag.
 • Вилијамс 1979: R. Vilijams, Drama od Ibzena do Brehta, Beograd: Nolit.
 • Фелкер 1988: K. Völker, Bertolt Brecht. Eine Biographie, Reinbeck bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.
 • Жмегач и др. 1974: V. Žmegač i dr, Povijest svjetske književnosti. Knjiga 5, Zagreb: Mladost.
 • Јесих/Кенен 2017: B. Jeßig/R.Köhnen, Einführung in die Neuere deutsche Literaturwissenschaft, Aufl. 4, Stuttgart: J. B. Metzler.
 • Коларић 2006: И. Коларић, Филозофија, 6. изд, Ужице: Братис. Пери 2000: M. Peri, Intelektualna istorija Evrope, Beograd: Clio. Рич 1977: A. Rich, Claiming an Education, The Common Women. Сартр 1981: Ž. P. Sartr, Šta je književnost, Beograd: Nolit.
 • Чомски/Фуко 2011: N. Čomski/M. Fuko, O ljudskoj prirodi: Pravda protiv moći, Loznica: Karpos.
 • Хехт 1970: W. Hecht, Materialien zu Bertolt Brechts „Die Mutter”, Berlin: Henschelverlag.
 • Холтхузен 1981: H. E. Holthuzen, Dramaturgija otuđenja. Jedna studija za dramsku tehniku Bertolta Brehta, u: M. Miočinović (uredn.), Moderna teorija drame, Beograd: Nolit, 450-470.
 • Шо 1964: B. Šo, Lica i naličja. Predgovori dramama, Beograd: Kultura