PERSONA DRAMATIS У ДРАМИ „ВИШЊИК“ АНТОНА ЧЕХОВА

Липар, 71 (2020), стр. 63-81

АУТОР: Јасмина Б. Тешовић

Е-АДРЕСА: tesovicbjasmina@gmail.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/LIPAR71.063T

САЖЕТАК:

У раду се бавимо тумачењем драме Вишњик (1901), последњег драмског комада који је Чехов написао, с освртом на необично драматуршко решење, када је у питању статус главног протагонисте. Уместо personae dramatis својствене ондашњем театру, Чехов за главног јунака своје драме бира један воћњак тј. одабира категорију простора. С обзиром на изузетну свесност и промишљеност Чеховљеве драматургије, овим избором се потврђује не тек његово незадовољство затвореношћу модерне позорнице, тзв. сцене-кутије, већ и дистанцирање од преовлађујуће, савремене слике света, која се, захваљујући геометријском простору сцене, заснивала на потпуном поверењу у разум. Драмски простори имагинарног, препознати у оним неизговорљивим тренуцима када људско биће непосредно реагује на своју животну ситуацију, супротстављени су објективном свету смрти у драми Вишњик.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

простор, persona dramatis, сцена-кутија, смрт, ћутање, Чехов

ЛИТЕРАТУРА:

 • Bašlar 2005: G. Bašlar, Poetika prostora, Čačak: Gradac.
 • Bašović 2008: A. Bašović, Čehov i prostor, Novi Sad: Sterijino pozorje. Vilijams 1979: R. Vilijams, Drama od Ibzena do Brehta, Beograd: Nolit.
 • Ibersfeld 1981: A. Ibersfeld, Aktancijalni model u pozorištu, u: Mirjana Miočinović (prir.), Moderna teorija drame, Beograd: Nolit, 84-117.
 • Lukač 1978: Đ. Lukač, Istorija razvoja moderne drame, Beograd: Nolit.
 • Markus 1981: S. Markus, Strategija dramskih lica, u: Mirjana Miočinović (prir.),
 • Moderna teorija drame, Beograd: Nolit, 201-213.
 • Sondi 1995: P. Sondi, Teorija moderne drame, Beograd: Lapis.
 • Surio 1981: E. Surio, Dramaturške funkcije, u: Mirjana Miočinović (prir.), Moderna teorija drame, Beograd: Nolit, 57-83.
 • Stajаn 1981: Dž. L. Stajan, Komunikacija u drami, u: Mirjana Miočinović (prir.),
 • Moderna teorija drame, Beograd: Nolit, 214-243.
 • Fergason 1979: F. Fergason, Pojam pozorišta, Beograd: Nolit. Hristić 1981: J. Hristić, Čehov, dramski pisac, Beograd: Nolit.