KONTRASTIVNA ANALIZA AUTORSKIH DIDASKALIJA U NOVINSKIM IZVJEŠTAJIMA

Липар, 71 (2020), стр. 29-46

АУТОРИ: Mladen D. Papaz, Ružica Zeljko-Zubac

Е-АДРЕСЕ: papaz@gmail.com, zeljkozubac@ff.sum.ba

Download Full Pdf   

 

DOI:10.46793/LIPAR71.029P

САЖЕТАК:

Predmet ovoga rada jeste način prenošenja tuđeg govora i identifikacija primarnog izvora infor- macije u novinskim izvještajima. Novinar u procesu saopštavanja koristi najčešće tzv. autorske didaskalije kako bi istakao primarni izvor informacije i ukazao na svoju posredničku ulogu u procesu saopštavanja. Osnovna funkcija navedenih autorskih didaskalija, koje sadrže novinareve riječi, jeste ukazivanje na tuđi govor, imenovanje i identifikacija izvora modalnosti, s ciljem da se sadržaj propozicije prikaže kao vjerodostojan, te da se ukaže na visok stepen autentičnosti saopštenja. Ovakav model identifikacije izvora modalnosti konotira profesionalno, objektivno i neutralno saopštenje. U ovom radu ćemo kontrastivnom metodom opisati pomenute sintaksičke konstrukcije i istovremeno istaći sličnosti i razlike u srpskom i njemačkom jeziku

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

еvidencijalnost, tuđi govor, krnja nadređena rečenica, autorska didaskalija, identifikacija primarnog izvora modalnosti

ЛИТЕРАТУРА:

  • Bjelogrlić 2015: A. Bjelogrlić, Novi(ji) kvotativi u razgovornom diskursu savremenog srpskog jezika, U: Radovi Filozofskog fakulteta br. 17., knjiga I. Pale: Filozofski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, str.65-83.
  • Đorđević 2006: D. Đorđević, Ograde u naučnim radovima na engleskom i srpskom jeziku, Beograd: Filološki fakultet. (neobjavljena doktorska disertacija)
  • Kovačević 2012: M. Kovačević, O gramatičko-stilističkom terminosistemu tuđeg govora, Srpski jezik: Studije srpske i slovenske, god.17, br:1-2, str: 13-38.
  • Maksimović 2016: J. Maksimović, Jezičko-stilske karaktersitike novinske vesti i novinskog izveštaja, Kragujevac: Filum. (neobjavljena doktorska disertacija)
  • Mirnić 2012: K. Mirnić, O značenju nekih glagola govorenja u njemačkom i srpskom jeziku, U: Filolog, časopis za jezik, književnost i kulturu, Banja Luka: Filološki fakultet.
  • Petronijević 1988: B. Petronijević, Die  adnominale  Apposition  im  Deutschen  und im Serbokroatischen, U: Untersuchungen zum nominalen Bereich deutsch- serbokroatischen. Deutsch im Kontrast; Bd.8 , Julius Groos Verlag Heidelberg, str. 124-167.
  • Popović 2010: Lj. Popović, Kategorija evidencijalnosti u srpskom i ukrajinskom jeziku, U: Zbornik Matice srpske za slavistiku 77, Novi Sad: Matica Srpske, 17–47.
  • Popović 2012: Lj. Popović, Kontrastivna gramatika srpskog i ukrajinskog jezika: Taksis i evidencijalnost, Beograd: Srpska akademija nauke i umjetnosti.
  • Štrbac 2007: G. Štrbac, Sintaksičko-semantički status jedne skupine komunikativnih glagola u jeziku masovnih medija, U: Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku, knjiga 50, Novi Sad: Matica Srpske, str. 939–950.
  • Volman 2005: G. Volman, Weltsicht und Sprache/ Epistemische Relativierung am Beispiel des Spanischen, Tübigen: Gunter Narr Verlag.