NAČELO TRIPARTIZMA I NJEGOV NASTANAK

Glasnik prava 1 (2021), (str. 69-87) 

AUTOR: Boban Vidojević

E-ADRESA: bobanvidojevic73@gmail.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/GP.1201.069V

SAŽETAK:

Primarni cilj ovog rada je da ukaže na dosadašnji razvoj, sadašnjestanje, aktuelne tendencije i perspektive razvoja tripartizma nanacionalnom i međunarodnom planu. Akcenat je stavljen na pojašnjenje pojma, predmeta, subjekata i osnovnih obeležja tripartizma, kao i analizuformalnih i neformalnih oblika tripartitne saradnje, s posebnim osvrtomna ekonomsko-socijalne savete i druge institucionalne forme tripartizma. Tripartitnim konsulacijama i pregovorima, uređuju se odnosi i usklađujuinteresi između: a) države, b) vlasnika kapitala i v) vlasnika radne snage. Osim njih, u procese tripartitne saradnje poslednjih decenija sve više seuključuju i neki drugi subjekti, na primer: predstavnici potrošača, predstavnici ekoloških pokreta, seljaci, penzioneri i dr. Njihova uloga ufunkcionisanju tripatitnih odnosa postaje sve značajnija pa se s razlogommože  očekivati  da  će  sadržaje  tripartitne  saradnje  u  budućnosti sve više ispunjavati i aktivnosti tih subjekata.

KLJUČNE REČI:

tripartizam,  država,           organizacija    poslodavaca, sindikati, saradnja i dijalog.

LITERATURA: