Категорија Појединачни чланци

ПОЛИТИЧКА КОНТРОЛА УПРАВЕ

Гласник права 1 (2021), (стр. 105-117)  АУТОР: Стефан Милић Е-АДРЕСА: milic.stefan069@gmail.com. Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Управа заузима изузетно значајно место у свакодневном животу грађана. Битни елементи управе су организација, надлежност, контрола и одговорност. С обзиром да је…

Детаљније

ПРАВО НА СЛОБОДАН ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

Гласник права 1 (2021), (стр. 89-101)  АУТОР: Ружица Кијевчанин Е-АДРЕСА:  ruzicakijevcanin@yahoo.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Право на слободан приступ информацијама од јавног значаја је услов за уживање осталих фундаменталних људских права и слобода, а пре свега слободе…

Детаљније

НАЧЕЛО ТРИПАРТИЗМА И ЊЕГОВ НАСТАНАК

Гласник права 1 (2021), (стр. 69-87)  АУТОР: Бобан Видојевић Е-АДРЕСА: bobanvidojevic73@gmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Примарни циљ овог рада је да укаже на досадашњи развој, садашње стање, актуелне тенденције и перспективе развоја трипартизма на националном и међународном…

Детаљније

ПРАВНИ И БЕЗБЈЕДОНОСНИ АСПЕКТИ РАДА НА ЦРНО У ЦРНОЈ ГОРИ

Гласник права 1 (2021), (стр. 53-65)  АУТОР: Зоран Магделинић  Е-АДРЕСА: zoran.magdelinic@postacg.me Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Сваки запослени радник у Црној Гори ужива одређена права из радног односа. Између осталих, ту се убрајају права на зараду, безбиједност на…

Детаљније

УПОРЕДНИ ПРИКАЗ ХРВАТСКОГ И СЛОВЕНАЧКОГ ПРАВА ГРАЂЕЊА

Гласник права 1 (2021), (стр. 35-51)  АУТОР: Едина Кочан Е-АДРЕСА: edinakocan86@gmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Право грађења је релативно нов правни институт у хрватском и словеначком праву, иако његове зачетке налазимо још у римском праву, у виду…

Детаљније

УОБИЧАЈЕНО БОРАВИШТЕ КА ОСНОВНА ТАЧКА ВЕЗИВАЊА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ МЕРОДАВНОГ ПРАВА ЗА НАСЛЕЂИВАЊЕ ИЗ ЧЛ. 21, СТ. 1 ЕУ УРЕДБЕ О НАСЛЕЂИВАЊУ

Гласник права 1 (2021), (стр. 17-34)  АУТОР: Војин Чекрлић Е-АДРЕСА: vcekrlic562011@gmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У предстојећем раду ћемо се бавити анализом основне тачке везивања за утврђивање меродавног права за наслеђивање из чл. 21, ст. 1 Уредбе…

Детаљније

СТАБИЛИЗАЦИОНА КЛАУЗУЛА У УГОВОРУ О ЗАЈЕДНИЧКОМ УЛАГАЊУ У ПРОЈЕКАТ „БЕОГРАД НА ВОДИ“

Гласник права 1 (2021), (стр. 3-16)  АУТОР: Јована Брашић Стојановић Е-АДРЕСА: jbrasic@jura.kg.ac.rs. Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Предмет рада јесте анализа стабилизационе клаузуле садржане у уговору о заједничком улагању у пројекат „Београд на води“, потписаног између Републике Србије…

Детаљније

ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ ХРВАТСКЕ НАКОН ХРВАТСКО-УГАРСКЕ НАГОДБЕ ОД 1868. ГОДИНЕ

Гласник права 2 (2020), (стр. 121-139)  АУТОР: Филип Новаковић Е-АДРЕСА: novakovic@student.pf.unibl.org Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У раду ће бити приказана анализа догађаја који су непосредно претходили склапању Нагодбе између Хрватског сабора и Угарског парламента 1868. године, али…

Детаљније

ВРШЊАЧКО НАСИЉЕ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ

Гласник права 2 (2020), (стр. 101-117)  АУТОР: Предраг Црноглавац Е-АДРЕСА: predragcrnoglavac4@gmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Европска комисија је октобра 2020. године у свом програму рада за 2021. годину предвидела подношење низа законодавних предлога у циљу постизања одрживог…

Детаљније

ОДРЖИВО КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ КАО УСЛОВ ДУГОРОЧНОГ РАЗВОЈА ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА

Гласник права 2 (2020), (стр. 83-99)  АУТОР: Борко Михајловић Е-АДРЕСА: bmihajlovic@jura.kg.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Европска комисија је октобра 2020. године у свом програму рада за 2021. годину предвидела подношење низа законодавних предлога у циљу постизања одрживог…

Детаљније