УПОРЕДНИ ПРИКАЗ ХРВАТСКОГ И СЛОВЕНАЧКОГ ПРАВА ГРАЂЕЊА

Гласник права 1 (2021), (стр. 35-51) 

АУТОР: Едина Кочан

Е-АДРЕСА: edinakocan86@gmail.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/GP.1201.035K

САЖЕТАК:

Право грађења је релативно нов правни институт у хрватском и словеначком праву, иако његове зачетке налазимо још у римском праву, у виду тадашњег правног института- superficies. Право грађења представља специфичан институт грађанског права који овлашћује његовог имаоца да на или испод површине туђег земљишта има сопствену грађевину на одређено или неодређено време, уз обавезу плаћања накнаде за употребу земљишта, а власник земљишта је дужан да то трпи. Након истека рока на који је основано право грађења, изграђени грађевински објекат прелази у својину власника парцеле, уз одговарајућу накнаду носиоцу права грађења. Аутор се у раду бави упоредноправном анализом регулативе поменутог института у хрватском и словеначком праву, у делу који се односи на његов појам, предмет, стицање и трајање. У уводном делу рада аутор представља генезу института права грађења у поменутим правним системима, са освртом на право трајног коришћења грађевинског земљишта у друштвеној/државној својини, које је представљало својеврсни пандан праву грађења. У другом делу рада анализира појмовно одређење права грађења, са циљем да предочи његову правну природу и истакне битна својства која га чине специфичним у односу на остала стварна права. У трећем делу рада анализира одредбе које се односе на предмет права грађења, имајући у виду законске норме и ставове у правној теорији. У четвртом делу рада предмет анализе су одредбе које регулишу стицање (titulus и modus) и трајање права грађења. У закључном делу рада аутор износи резултате анализе и оцену разматраних законских решења, у циљу да предложи најприхватљивија решења за будуће српско право.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

ограничена стварна права, појам права грађења, предмет права грађења, стицање и трајање права грађења, право грађења у Хрватској, право грађења у Словенији.

 

ЛИТЕРАТУРА: