НАЧЕЛО ТРИПАРТИЗМА И ЊЕГОВ НАСТАНАК

Гласник права 1 (2021), (стр. 69-87) 

АУТОР: Бобан Видојевић

Е-АДРЕСА: bobanvidojevic73@gmail.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/GP.1201.069V

САЖЕТАК:

Примарни циљ овог рада је да укаже на досадашњи развој, садашње стање, актуелне тенденције и перспективе развоја трипартизма на националном и међународном плану. Акценат је стављен на појашњење појма, предмета, субјеката и основних обележја трипартизма, као и анализу формалних и неформалних облика трипартитне сарадње, с посебним освртом на економско-социјалне савете и друге институционалне форме трипартизма. Трипартитним консулацијама и преговорима, уређују се односи и усклађују интереси између: а) државе, б) власника капитала и в) власника радне снаге. Осим њих, у процесе трипартитне сарадње последњих деценија све више се укључују и неки други субјекти, на пример: представници потрошача, представници еколошких покрета, сељаци, пензионери и др. Њихова улога у функционисању трипатитних односа постаје све значајнија па се с разлогом може  очекивати  да  ће  садржаје  трипартитне  сарадње  у  будућности све више испуњавати и активности тих субјеката.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

трипартизам,  држава,           организација    послодаваца, синдикати, сарадња и дијалог.

ЛИТЕРАТУРА: