UPOREDNI PRIKAZ HRVATSKOG I SLOVENAČKOG PRAVA GRAĐENJA

Glasnik prava 1 (2021), (str. 35-51) 

AUTOR: Edina Kočan

E-ADRESA: edinakocan86@gmail.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/GP.1201.035K

SAŽETAK:

Pravo građenja je relativno nov pravni institut u hrvatskom i slovenačkom pravu, iako njegove začetke nalazimo još u rimskom pravu, u vidu tadašnjeg pravnog instituta- superficies. Pravo građenja predstavlja specifičan institut građanskog prava koji ovlašćuje njegovog imaoca da na ili ispod površine tuđeg zemljišta ima sopstvenu građevinu na određeno ili neodređeno vreme, uz obavezu plaćanja naknade za upotrebu zemljišta, a vlasnik zemljišta je dužan da to trpi. Nakon isteka roka na koji je osnovano pravo građenja, izgrađeni građevinski objekat prelazi u svojinu vlasnika parcele, uz odgovarajuću naknadu nosiocu prava građenja. Autor se u radu bavi uporednopravnom analizom regulative pomenutog instituta u hrvatskom i slovenačkom pravu, u delu koji se odnosi na njegov pojam, predmet, sticanje i trajanje. U uvodnom delu rada autor predstavlja genezu instituta prava građenja u pomenutim pravnim sistemima, sa osvrtom na pravo trajnog korišćenja građevinskog zemljišta u društvenoj/državnoj svojini, koje je predstavljalo svojevrsni pandan pravu građenja. U drugom delu rada analizira pojmovno određenje prava građenja, sa ciljem da predoči njegovu pravnu prirodu i istakne bitna svojstva koja ga čine specifičnim u odnosu na ostala stvarna prava. U trećem delu rada analizira odredbe koje se odnose na predmet prava građenja, imajući u vidu zakonske norme i stavove u pravnoj teoriji. U četvrtom delu rada predmet analize su odredbe koje regulišu sticanje (titulus i modus) i trajanje prava građenja. U zaključnom delu rada autor iznosi rezultate analize i ocenu razmatranih zakonskih rešenja, u cilju da predloži najprihvatljivija rešenja za buduće srpsko pravo.

KLJUČNE REČI:

ograničena stvarna prava, pojam prava građenja, predmet prava građenja, sticanje i trajanje prava građenja, pravo građenja u Hrvatskoj, pravo građenja u Sloveniji.

 

LITERATURA: