SISTEM ZAJEDNICE U SAVREMENOJ USTAVNOJ DRŽAVI

Glasnik prava 2 (2020), (str. 65-80) 

AUTOR: Nikola Ivković

E-ADRESA: ivkovic@ivkoviclaw.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/GP.1102.65I

SAŽETAK:

Rad je izraz težnji za otkrivanjem „magične formule“ stvaranja sistema, odnosno moderne, ustavne države. Kako je ovo izuzetno zahtevan zadatak, pokretanje osnovne diskusije o sistemu, te državno- pravnom ustrojstvu, elementima moderne, pa sledstveno ustavne države, vrši se sa normativno-dogmatskog i političko-sociološkog stanovišta. Nakon toga sistematski prva faza ustavnog kontitucionalizma zauzima centralno mesto diskusije. Preambula ustava se analizira kako bi se zaključile zakonomernosti i razlike između pravnih i država koje teže ili bi trebalo da teže idealu sigurne, pravno uređene države. Uočavanjem već izvršenih klasifikacija i stvaranjem novih, daje se doprinos savremenijem naučnom pogledu na preambulu ustava. Povezivanje sistema sa jedne strane i znanja, nauke sa druge vrši se uporednim pregledom osnovnih zaključaka koji određuju moderne globalne tokove stvaranja države. Deficitarnost istraživanja vezanih za preambulu ustava opravdava svrhu rada, a u zaključnim razmatranjima politička vizija tvoraca državnog ustrojsta, ističe se kao spojnica socioloških komponenti sa normativnom formulom državotvornog uspeha.

KLJUČNE REČI:

ustavna država, preambula, ustav, Hȁberle, pravda

LITERATURA