СТИЦАЊЕ КОНТРОЛЕ НАД ПРЕДУЗЕЋЕМ ПРОМЕНОМ ИМОВИНСКОГ РЕЖИМА НА АКЦИЈАМА И УДЕЛИМА ПУТЕМ БРАЧНОГ УГОВОРА

Гласник права 2 (2020), (стр. 51-63) 

АУТОР: Никола Милосављевић

Е-АДРЕСА: milosavljevic@kg.ap.sud.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/GP.1102.51N

САЖЕТАК:

У раду аутор врши нормативну и компаративну анализу позиције коју брачни уговор заузима у односу на правила конкуренције. Рад започиње тако што се дефинише појам брачног уговора и образлаже могућност преноса права својине на основу овог уговра. Аутор се затим бави дефинисањем појма концентрације и поступка њене контроле. У трећем делу рада аутор анализира евентуална ограничења којa право конкуренције намеће у случају преноса удела и акција путем брачног уговора са домаћег и упоредноправног аспекта у односу на немачко, хрватско и право Европске уније и износи закључке о овом питању.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

брачни уговор, право конкуренције, концентрација, удели и акције.

ЛИТЕРАТУРА