INTERVENCIJSKO DEJSTVO PRAVNOSNAŽNE PRESUDE

Glasnik prava 2 (2020), (str. 37-50) 

AUTOR: Jelena Čanović

E-ADRESA: jcanovic@jura.kg.ac.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/GP.1102.37C

SAŽETAK:

Predmet ovog rada je procesnopravni institut koji je kreirala teorija civilne procedure, a koji je s obzirom na postojeće materijalnopravne situacije prepoznat u sudskoj praksi i koji je potom normiran Zakonom o parničnom postupku iz 2011. godine. Intervencijsko dejstvo pravnosnažne presude donete između originernih stranaka u prethodnoj parnici, predstavlja posebno dejstvo u potonjoj, novoj parnici između stranke i trećeg lica (umešača, ali i trećeg lica obaveštenog o parnici i imenovanog prethodnika). Kao specifično dejstvo presude odlikuje se brojnim karakteristikama, pa su u radu analizirana pitanja koje se tiču suštine, subjektivnih i objektivnih granica intervencijskog dejstva, uslova pod kojima ono nastupa, kao i uslova za uspeh prigovora kojim se to dejstvo otklanja.

KLJUČNE REČI:

umešač, intervencijsko dejstvo presude, subjektivne i objektivne granice, prigovor nesavesnog vođenja parnice

LITERATURA