ПРЕСУДА ЗБОГ ИЗОСТАНКА – НЕКИ ОД УСЛОВА ЗА ДОНОШЕЊЕ СА АСПЕКТА СУДСКЕ ПРАКСЕ

Гласник права 2 (2020), (стр. 19-35) 

АУТОР: Санда Ћорац

Е-АДРЕСА: scorac@jura.kg.ac.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/GP.1102.19C

САЖЕТАК:

Тужени који је пропустио да дође да припремно рочиште или на прво рочиште за главну расправу може бити санкционисан, па процесна неактивност уредно позваног туженог, уз испуњење Законом о парничном поступку прописаних услова, може резултирати доношењем пресуде због изостанка. У раду се анализираjу, кроз ставове из судске праксе, нека питања која су везана за доношење ове једностране пресуде и кумулативно испуњење услова таксативно прописаних чл. 351 ст. 1 т. 1-5 Закона о парничном поступку.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

пресуде на основу диспозитивних радњи странака, пресуда због изостанка, услови за доношење, судска пракса у вези пресуда због изостанка

ЛИТЕРАТУРА