IZAZOVI I KAPACITETI JAVNOG UPRAVLJANJA U ZEMLJAMA BRIKS-A

Glasnik prava 2 (2021), (str. 69-93) 

AUTOR: Žarko Đorić

E-ADRESA: zdjoric82@gmail.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/GP.1202.069DJ

SAŽETAK:

Rastuće nezadovoljstvo procesom modernizacije u novije vreme dovelo je do pojave novog koncepta: javnog upravljanja. U celini uzev, javno upravljanje smatra se presudnim za postizanje održivog razvoja i inkluzivnog rasta, osnaživanje odgovornosti vlada prema svojim građanima i za uspešno rešavanje izazova povezanih sa korupcijom. U ovom radu ispitujemo različite pokazatelje kvaliteta upravljačkih performansi svake države članice BRIKS-a na osnovu izveštaja relevantnih međunarodnih organizacija, pri čemu treba podsetiti da je Brazil mlada demokratija, Kina je jednopartijska autoritarna država koja sprovodi liberalne ekonomske reforme, Indija je stara demokratija sa kolonijalnim nasleđem, a Rusija je mlada demokratija sa autoritarnim tendencijama. Za potrebe rada korišćena je metoda studije slučaja, a glavni nalaz do koga se došlo jeste taj da zemlje BRIKS-a karakteriše izuzetno nizak nivo kvaliteta javnog upravljanja, sa posebnim manjkavostima koji se manifestuju u domenu vladavine prava, koju je u narednom periodu potrebno značajno i suštinski unaprediti.

KLJUČNE REČI:

BRIKS, javno upravljanje, vladavina prava.