Категорија 2 (2021)

ТРОШКОВИ ИЗВРШНОГ ПОСТУПКА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

Гласник права 2 (2021), (стр. 95-111)  АУТОР: Дарко Божић, Амира Селимовић Маљишевић Е-АДРЕСА: darko.bozic.zv@pravosudje.ba, amira.selimovic@pravosudje.ba Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У овоме раду аутори анализирају уређење института трошкова извршног поступка у Републици Српској. У том смислу аутори се…

Детаљније

ИЗАЗОВИ И КАПАЦИТЕТИ ЈАВНОГ УПРАВЉАЊА У ЗЕМЉАМА БРИКС-А

Гласник права 2 (2021), (стр. 69-93)  АУТОР: Жарко Ђорић Е-АДРЕСА: zdjoric82@gmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Растуће незадовољство процесом модернизације у новије време довело је до појаве новог концепта: јавног управљања. У целини узев, јавно управљање сматра се…

Детаљније

ПОНИШТАЈ АРБИТРАЖНЕ ОДЛУКЕ ДОНЕТЕ ОД СТРАНЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА МИРНО РЕШАВАЊЕ РАДНИХ СПОРОВА

Гласник права 2 (2021), (стр. 55-65)  АУТОР: Милан Савић Е-АДРЕСА: milan.savic81@gmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Питање дејства арбитражних одлука разматрано је приликом доношења Препоруке МОР бр. 92. У пракси је прихваћено становиште ограничене судске контроле ових одлука.…

Детаљније

УСТАВНИ ДИЗАЈН ПОЛОЖАЈА ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ ТУРСКЕ

Гласник права 2 (2021), (стр. 37-53)  АУТОР: Јакуб Лековић Е-АДРЕСА: jakub.lekovic@gmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Уставним реформама 2017.године у Републици Турској је настављено са приметном тенденцијом јачања извршне власти оличене у институцији шефа државе. Коначно је ова…

Детаљније

УЛОГА МЕДИЈА У ОСТВАРИВАЊУ ПРЕДСТАВНИЧКЕ ФУНКЦИЈЕ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Гласник права 2 (2021), (стр. 21-36)  АУТОР: Аника Ковачевић Е-АДРЕСА: ajakovljevic@jura.kg.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Са настанком и развојем нових информационих и комуникационих технологија, истинита, правовремeна и потпуна информација, као и зајемчено право на исту, постаје изузетно…

Детаљније

ПОЈАВА УСЛОВНЕ ОСУДЕ У СЈЕДИЊЕНИМ АМЕРИЧКИМ ДРЖАВАМА

Гласник права 2 (2021), (стр. 3-20)  АУТОР: Милица Маринковић Е-АДРЕСА: mmarinkovic@jura.kg.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Аутор у раду даје преглед настанка установе условне осуде на тлу Сједињених Америчких Држава. Условној осуди у данашњем облику претходило је више…

Детаљније