ИЗАЗОВИ И КАПАЦИТЕТИ ЈАВНОГ УПРАВЉАЊА У ЗЕМЉАМА БРИКС-А

Гласник права 2 (2021), (стр. 69-93) 

АУТОР: Жарко Ђорић

Е-АДРЕСА: zdjoric82@gmail.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/GP.1202.069DJ

САЖЕТАК:

Растуће незадовољство процесом модернизације у новије време довело је до појаве новог концепта: јавног управљања. У целини узев, јавно управљање сматра се пресудним за постизање одрживог развоја и инклузивног раста, оснаживање одговорности влада према својим грађанима и за успешно решавање изазова повезаних са корупцијом. У овом раду испитујемо различите показатеље квалитета управљачких перформанси сваке државе чланице БРИКС-а на основу извештаја релевантних међународних организација, при чему треба подсетити да је Бразил млада демократија, Кина је једнопартијска ауторитарна држава која спроводи либералне економске реформе, Индија је стара демократија са колонијалним наслеђем, а Русија је млада демократија са ауторитарним тенденцијама. За потребе рада коришћена је метода студије случаја, а главни налаз до кога се дошло јесте тај да земље БРИКС-а карактерише изузетно низак ниво квалитета јавног управљања, са посебним мањкавостима који се манифестују у домену владавине права, коју јe у наредном периоду потребно значајно и суштински унапредити.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

БРИКС, јавно управљање, владавина права.