УЛОГА МЕДИЈА У ОСТВАРИВАЊУ ПРЕДСТАВНИЧКЕ ФУНКЦИЈЕ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Гласник права 2 (2021), (стр. 21-36) 

АУТОР: Аника Ковачевић

Е-АДРЕСА: ajakovljevic@jura.kg.ac.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/GP.1202.021K

САЖЕТАК:

Са настанком и развојем нових информационих и комуникационих технологија, истинита, правовремeна и потпуна информација, као и зајемчено право на исту, постаје изузетно моћно средство. Такође, неумитни и свеприсутни процес глобализације упућује на слику света као заједничког простора у којем се нити међузависности – технолошке, политичке, економске и еколошке – плету огромном брзином, поништавајући географске дистанце, универзализујући демократски облик власти. Медији су, данас, чувари демократског правног и политичког поретка савремених држава. Они представљају главни комуникациони канал  између Народне скупштине и грађана и најзначајније  средство информисања грађана о јавним пословима. Како би слободно изабрали своје представнике и тако учествовали у доношењу најважнијих одлука и креирању политика, грађанима је неопходно обезбедити слободу изражавања и учинити доступним истините, потупне и благовремене информације – о представничким кандидатима, изборном поступку, резултатима избора и деловању представника у току мандатног периода.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

медији, Народна скупштина, представничка функција, избори, јавно слушање, грађани.