ПОНИШТАЈ АРБИТРАЖНЕ ОДЛУКЕ ДОНЕТЕ ОД СТРАНЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА МИРНО РЕШАВАЊЕ РАДНИХ СПОРОВА

Гласник права 2 (2021), (стр. 55-65) 

АУТОР: Милан Савић

Е-АДРЕСА: milan.savic81@gmail.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/GP.1202.055S

САЖЕТАК:

Питање дејства арбитражних одлука разматрано је приликом доношења Препоруке МОР бр. 92. У пракси је прихваћено становиште ограничене судске контроле ових одлука. Предмет овог рада је анализа коначности арбитражних одлука донетих од стране Агенције за мирно решавање радних спорова. Ове одлуке, донете у облику решења су коначне и извршне. У законима у којима се налазе одредбе о арбитражи као алтернативном начину решавања радних спорова нема одредница о могућности поништења reшeња донетих од стране арбитара. Ова могућност се претпоставља аналогним тумачењем Закона о арбитражи који је донет 2006. године. Важно је утврдити границе недодирљивости одлука арбитара.

Закључак је да се мирним решавањем радних спорова на ефикаснији начин штите права радника, али да је неопходно донети законска решења поводом могућности преиспитивања ових одлука као средстава заштите и контроле

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

арбитри, Агенција за мирно решавање радних спорова, мирно решавање радних спорова, поништај арбитражне одлуке.