POJAVA USLOVNE OSUDE U SJEDINJENIM AMERIČKIM DRŽAVAMA

Glasnik prava 2 (2021), (str. 3-20) 

AUTOR: Milica Marinković

E-ADRESA: mmarinkovic@jura.kg.ac.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/GP.1202.003M

SAŽETAK:

Autor u radu daje pregled nastanka ustanove uslovne osude na tlu Sjedinjenih Američkih Država. Uslovnoj osudi u današnjem obliku prethodilo je više ustanova nastalih u sudskoj praksi, kojima su sudije i porota pokušavali da ublaže objektivnu strogost krivičnog postupka i kaznene politike.

Ustanova uslovne osude je nastala u Sjedinjenim Američkim Državama, što je bilo moguće zahvaljujući osobenostima anglo-saksonskog prava, na prvom mestu njegovom precedentnom karakteru i kreativnim slobodama sudije. Doprinos Džona Ogastusa i ostalih volontera inspirisanih protestantskim vresnostima bio je nemerljiv. Tokom XIX i početkom XX veka postalo je jasno da kratkotrajna kazna zatvora ima više štete nego koristi za određene kategorije učinilaca, tako da je uslovna osuda uvedena kao sredstvo za izbegavanje kratkotrajnog zatvora, uz istovremeno zadržavanje represivnog karaktera kazne.

Iz Sjedinjenih Američkih Država, gde se pokazala dobrom, uslovna osuda se brzo širila preko okeana na tlo Evrope. Danas je uslovna osuda opšteprihvaćeni pravni institut sa širokim poljem primene u svim savremenim pravnim sistemima.

KLJUČNE REČI:

uslovna osuda, Masačusets, Džon Ogastus, precedentno pravo, slučaj Kilits