КЛУБ КУЛТУРНИХ РАДНИКА У КРАГУЈЕВЦУ (1951-1962)

Шумадијски анали 11 (2021) (стр. 189-217) 

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Јелена Микићевић

Е-АДРЕСА / E-MAIL: 

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/SAnali17.11.189M

САЖЕТАК / ABSTRACT:

У раду се говори о Клубу културних радника, који је основан у Крагујевцу 29. новембра 1951. године. Клуб је био културно-просветна и васпитно-образовна установа, која је организовала, помагала и развијала образовање, културне и забавне активности и друштвени живот становништва. Социјалистичка држава је створила услове у којима су се образовање и култура, као најуниверзалнија потреба људи, посматрали као саставни део изградње новог друштва. Клуб културних радника био је централна установа културе у Крагујевцу и пример за оснивање клубова културе у другим градовима у Србији. Фонд Клуба културних радника је похрањен у Историјском архиву Шумадије у Крагујевцу.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

социјализам, Крагујевац, култура, масовна култура, демо- кратизација културе, образовање, клуб.

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

 • Др Мирослав Д. Поповић, Крагујевац и његово привредно подручје, прилог привредној и социјалној географији града и околине, Београд
 • Мала политичка енциклопедија, Београд,
 • Др Љубомир Крнета, Развој школства у периоду од 1951-1959 године, у: Тома Бабић (ур.), Просвета, образовање и васпитање у Србији, Београд,
 • Иван Божић, Сима Ћирковић, Милорад Екмечић, Владимир Дедијер, Историја Југославије, Београд, 1972. Војна енциклопедија, том 4, Београд, 1972.
 • Др Живадин    Степановић,    Територијално-урбанистички развитак Крагујевца (1476-1976), Географски годишњак 12, Крагујевац
 • Др Душан Биланџић, Стипе Тонковић, Самоуправљање 1950-1974, Загреб, 1974.
 • Рајко Стојадиновић, Крагујевачко позориште 1835-1951, Крагујевац,
 • Војна енциклопедија, том 10, Београд,
 • Мр Весна Пешић, Докторска дисертација: Друштвена слојевитост и стил живота, Правни факултет, Београдски универзитет, Београд
 • Живомир Спасић, Век успона Крагујевца, прилози историји града и околине, Крагујевац,
 • Др Томислав Богавац, Школство у Србији на путу до реформе (развој школа 1945-1975), Београд, 1980.
 • Момчило Митровић,Прилог проучавању Крагујевачког округа у периоду обнове 1944-1946 године, у: Благоје Витковић (ур.), Станишта, Зборник радова за политичку, културну и привредну историју Крагујевца и околине, Крагујевац, 1983.
 • Душан Биланџић, Хисторија Социјалистичке Федеративне Републике Југославије, Главни процеси 1918-1985, Загреб, 1985.
 • Милан Николић, Катарина Богдановић, изабрани живот, Крагујевац,
 • Михаило Кандић, Група сликара аматера у Крагујевцу 1952-1960, у: Др Миленко Богдановић (ур.), Станишта, Зборник радова за политчку, културну и привредну историју Крагујевца и околине, Крагујевац, 1991.
 • Љубодраг Димић, Срби и Југослвија – простор, друштво, политика. Поглед са краја века, Београд,
 • Верољуб С. Трифуновић, Урбанизам Крагујевца век, Књига прва: период од 1878. до 1974. године, Крагујевац, 2004.
 • Леонарно Беневоло, Град у историји Европе, Београд 2004.
 • Рајко Стојадиновић, Крагујевачко позориште 1951–1984, Крагујевац, 2005.
 • Сретен Вујовић, Становање и приватност од 1945. до 1989. године, у: Милан Ристовић (ур.), Приватни живот код Срба у двадесетом веку, Београд,
 • Милена Драгићевић Шешић, Забава у Србији педесетих, у: Милан Ристовић (ур.), Приватни живот код Срба у двадесетом веку, Београд,
 • Миливоје Стефановић (ур.), Крагујевачки лексикон, Београд,
 • http://muzej.org.rs/strane/istorijat.html
Извори
 • Фонд Клуб културних радника у Крагујевцу, 1951-1962, Историјски архив Шумадије у Крагујевцу.
 • Часопис Наша стварност- часопис за књижевност и културу: бр. 1 (мај 1948), бр. 2 (јун 1948), бр. 3-4 (септембар – октобар 1948).
 • Часопис Наша стварност – часопис за књижевна и култура питања: бр. 1 (јун 1950), бр. 2 (август 1950), бр. 3 (октобар 1950), бр. 4 (децембар 1950), бр. 1-2 (март-јун 1951), бр. 3-4 (август-децембар 1951).
 • Часопис Наша стварност – лист за књижевност, културу и друштвени живот: бр. 1 (25. мај 1952), бр. 2 (25. јун 1952), бр. 3-4 (25. август 1952), бр. 5 (25. септембар 1952), бр. 6 (25. октобар 1952), бр. 7 (25. новембар 1952), бр. 8 (децембар 1952), бр. 1-2 (јануар-фебруар 1953), бр. 3-4 (март- јун 1953).
 • Часопис Наша стварност – књижевност, култура, друштвени живот: бр. 1 (јануар 1954), бр. 2 (1954), бр. 3 (1954), бр. 4-5 (август-септембар 1954), бр. 6-7 (октобар-децембар 1954).
 • ЧасописСветлост- орган Народног фронта Крагујевачке области: бр. 49 (28. новембар 1951), бр. 50 (7. децембар 1951), бр. 3 (18. јануар 1952).
 • Часопис Светлост – лист за друштвена и политичка питања Шумадије: бр. 22 (30. мај 1952), бр. 42 (17. октобар 1952), бр. 48 (28. новембар 1952), бр. 6 (13. фебруар 1953), бр. 45 (13. новембар 1953), бр. 18 (1. мај 1954), бр. 3 (14. јануар 1955), бр. 5 (28. јануар 1955), бр. 6 (4. фебруар 1955), бр. 8 (19. фебруар 1955), бр. 25 (17. јун 1955).
 • Часопис Светлост: бр. 16, (12. април 1957), бр. 16 (11. април 1958), бр. 20 (16. мај 1958).
Фотографије
 1. Стеван Марковић, председник Клуба културних радника, Крагујевац 1955 (Фотографија је преузета из часописа Светлост – лист за политичка и друштвена питања Шумадије бр 6, Крагујевац, 4. фебруар година, ст. 5).
 2. Чланови Клуба културних радника у Крагујевацу (ИАШК, Фонд Клуб културних радника у Крагујевцу, Фотографија, 1956, бр. предмета 36)
 3. Чланови Клуба културних радника у Крагујевцу (ИАШК, Фонд Клуб културних радника у Крагујевцу, Фотографија, 1962, бр. предмета 104)