СОЦИЈАЛИСТИЧКА МИСАО И „ЖЕНСКО ПИТАЊЕ“ – СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ И ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ

Шумадијски анали 11 (2021) (стр. 49-60) 

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Кристина Јоргић Степановић

Е-АДРЕСА / E-MAIL: kjorgic@gmail.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/SAnali17.11.049JS

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Рад анализира теоријску поставку женског питања код првих истакнутијих социјалиста на простору Србије, Светозара Марковића и Димитрија Туцовића. За разумевање овог дискурса анализирани су текстови Светозара Марковића, Ослобођење женскиња и Певање и мишљење, као и пар новинских чланака Димитрија Туцовића. Сагледавање идеје о еманципацији жена искључиво у оквирима класног сукоба, односно еманципације целокупне радничке класе битан је елемент социјалистичке теорије. Познавање теоријских поставки наведених аутора значајно доприноси разумевању процеса трасирања социјалистичког концепта равноправности полова у међуратном периоду Краљевине СХС/Југославије.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

социјализам, женско питање, Светозар Марковић, Димитрије Туцовић.

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES: