Категорија 71

КОМПОНЕНЦИЈАЛНА АНАЛИЗА ГРУПЕ СИНОНИМА ГЛАГОЛА „ЗУРИТИ“ И ЊИХОВИ ЕНГЛЕСКИ ПРЕВОДНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

Липар, 71 (2020), стр. 243-254 АУТОР: Катарина Б. Субановић Е-АДРЕСА: subanovic@filum.kg.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Предмет овог рада јесте енглеска и српска група синонима глагола зурити који су се проучавали са становиишта компоненцијалне анализе. Главни циљеви рада…

Детаљније

ФРАЗЕОЛОГИЗМИ СА ЛЕКСЕМОМ „ВОДА“ У СРПСКОМ И ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ

Липар, 71 (2020), стр. 233-242 АУТОР: Тамара Н. Јаневска Е-АДРЕСА: tamara.janevska@filum.kg.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Предмет рада представља контрастивна анализа фразеологизама са лексемом вода у срп- ском и енглеском језику. Будући да вода представља нужан елемент човековог…

Детаљније

АСИНХРОНА И СИНХРОНА КОМУНИКАЦИЈА ПОСРЕДОВАНА РАЧУНАРОМ У НАСТАВИ СТРАНИХ ЈЕЗИКА

Липар, 71 (2020), стр. 213-231 АУТОРИ: Марина Ђ. Ђукић Мирзајанц, Невенка В. Јанковић Е-АДРЕСЕ: djukic.mirzayantz@filfak.ni.ac.rs, jankovic@filfak.ni.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У раду се анализирају асинхрони и синхрони видови комуникације посредоване рачунаром (СМС), њихови образовни потенцијали и предности…

Детаљније

САДРЖАЈИ ИЗ ПРАВОПИСА У УЏБЕНИЦИМА СРПСКОГ КАО СТРАНОГ ЈЕЗИКА НА НАПРЕДНОМ НИВОУ

Липар, 71 (2020), стр. 201-212 АУТОР: Марија Д. Исаиловић Е-АДРЕСА: marijats@gmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У настави српског као страног јазика правописом се овалдава на основном и средњем нивоу знања, како би на напредном нивоу полазник могао…

Детаљније

ОНОМАТОПЕЈА У СТРИПУ „ШТРУМПФОВИ“ И ЊЕГОВОМ ПРЕВОДНОМ ЕКВИВАЛЕНТУ

Липар, 71 (2020), стр. 185-199 АУТОР: Јелена Р. Китановић Е-АДРЕСА: jelenakitanovic2105@gmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Предмет истраживања је анализа ономатопеје у белгијском стрипу Штрумпфови аутора Пјера Кулифора, као и проналажење њихових еквивалената у српском језику. Корпус овог…

Детаљније

РЕЧЕНИЧНА СТРУКТУРА У ПИСАНОМ ДИСКУРСУ СТУДЕНАТА НА ПОЧЕТНОМ НИВОУ УЧЕЊА СРПСКОГ КАО СТРАНОГ ЈЕЗИКА

Липар, 71 (2020), стр. 171-183 АУТОР: Марија С. Раковић Е-АДРЕСА: rakovic@filum.kg.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Рад се бави утврђивањем начина структурирања реченице у писаном дискурсу студената, како филолошког тако и нефилолошког профила, на почетном нивоу учења српског…

Детаљније

ПАУЛ КЛЕ – ЗАВЕШТАЊЕ ЗА ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНУ БУДУЋНОСТ

Липар, 71 (2020), стр. 155-170 АУТОР: Филип С. Мисита Е-АДРЕСА: filipmisita@gmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Предмет рада је разматрање уметничко истраживачких метода Паула Клеа, а посебно интердисциплинарних аспеката његовог целокупног уметничко-теоријско-дидактичког рада, у вези са савременом уметношћу…

Детаљније

УЛОГА АКОРДСКИХ ДОПУЊАЛКИ У ПРОЦЕСУ ЗАПИСИВАЊА ХАРМОНСКИХ ВЕЗА НА НАСТАВИ СОЛФЕЂА НА СТУДИЈАМА МУЗИЧКЕ УМЕТНОСТИ

Липар, 71 (2020), стр. 141-153 АУТОР: Александар Ч. Вуловић Е-АДРЕСА: aleksandarcedomiravulovic@yahoo.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У раду је описана улога акордских допуњалки у процесу записивања акорада у хармонским везама које представљају део наставног програма предмета Солфеђо на…

Детаљније

ИРСКА КАО ПАНОПТИКОН: ПОРТРЕТ УМЕТНИКА У МЛАДОСТИ ЏЕЈМСА ЏОЈСА

Липар, 71 (2020), стр. 127-140 АУТОР: Наташа Антонијевић Е-АДРЕСА: ant090153@gmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Циљ овог рада јесте излагање резултата до којих се дошло приликом анализирања природе и облика истражног дискурса који се јавља у роману Портрет…

Детаљније

ХОДОЧАШЋЕ КА ПОЕЗИЈИ: ДИНАМИКА ОДНОСА АНЂЕЛА И ПЕСНИКА У ПЕСНИШТВУ ВАСКА ПОПЕ, БРАНКА МИЉКОВИЋА И ВОЈИСЛАВА КАРАНОВИЋА

Липар, 71 (2020), стр. 115-126 АУТОР: Ђорђе М. Ђурђевић Е-АДРЕСА: djordje.djurdjevic@filum.kg.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У раду се преиспитују ангелолошко-песничке релације у песништву Васка Попа, Бранка Миљковића и Војислава Карановића. Почев од медијалне позиционираности између песника и…

Детаљније