УЛОГА РАЗВОЈНЕ АГЕНЦИЈЕ СРБИЈЕ У ПОДСТИЦАЊУ ИНВЕСТИЦИЈА

XXI век – век услуга и услужног права (2022) (стр. 465-476)

АУТОР(И): Јована Брашић Стојановић

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/XXIv-13.465BS

САЖЕТАК:

Начин за решавање горућих економских проблема и превазилажење неповољне финансијске ситуације Република Србија је, као и бројне савремене државе, видела у реализовању нових инвестиција и доласку страног капитала на њено тло. У циљу подстицања улагања предузимају се бројне мере економске политике, користе се различити инструменти и механизми, оснивају бројна тела са сврхом доприноса побољшању инвестиционе климе и олакшавању читавог процеса реализације инвестиционог пројекта. Ради лакшег остварења општег интереса посебним законом основана је и Развојна агенција Србије чија су основна поља деловања област улагања и послови извоза. Развојна агенција Србије има правни положај јавне агенције те њену основну делатност чине развојни, стручни и регулаторни послови за које се сматра да их може делотворније обављати него органи државне управе. Пружањем услуга од општег интереса улагачима и другим економским актерима Развојна агенција Србије утиче на подстицање и усмеравање привредног развоја. Питање њене правне природе и статуса, иако комплексно, није доведено у питање, али су њене надлежности широке, имајући у виду прожимање интереса различитих страна у области њеног деловања

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

Развојна агенција Србије, јавна агенција, улагања, услуге од општег интереса, подстицаји.

ЛИТЕРАТУРА: 

 • Бачанин, Н., Управно право, књ. I, Крагујевац, 2011.
 • Гелеб, Д., Петревска, Б., Правна сигурност као подстицајни фактор за директне стране инвестиције у Македонији, Зборник радова: Правна сигурност као поспешујући фактор за директне стране инвестиције, Крагујевац, 2016.
 • Дивљак, Д., Некомерцијални ризици и страна улагања, Правни живот, бр. 11/2003.
 • Condoleezza, R., Zegart, A., Managing 21st-century Political Risk, Harvard Business Review, May-June 2018.
 • Лилић, С., Јавне агенције и управна реформа, Развој правног сиситема Србије и хармонизација са правом ЕУ, 2009.
 • Попов, Ђ., Процена пословних ризика и стране инвестиције, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, бр. 2/2006.
 • Рапајић, М., Јавне агенције у Србији са освртом на положај и делатност агенције за лиценцирање стечајних управника, Зборник радова: Садашњост и будућност Услужног права, Крагујевац, 2022.
 • Рикаловић, Г., Молнар, Д., Микић, Х., Регионализација Србије и ЕУ фондови, ACTA ECONOMICA, год. XV, бр. 26 / јун 2017.
 • Роскић, Ј., Унапређење пословног амбијента у Републици Србији – законски оквир за страна улагања, Финансије, год. LXV, бр. 1-6/2010.
 • Славковић, М., Инвестирање у Србији – шта недостаје?, Европске свеске, бр. 7/2017.
 • Shihata, I., MIGA and Foreign Investment: Origins, Operations, Policies and Basic Documents of the Multilateral Investment Guarantee Agency, Martinus NIJHOFF Publishers, Dordrecht, Boston, Lancaster, 1988.
 • The Role of International Investment Agreements in Attracting Foreign Direct Investment to Developing Countries, UNCTAD Series on International Investment Policies for Development, New York and Geneva, 2009.
 • Цветковић, П., Међународно-правна заштита страних инвестиција од некомерцијалних ризика, Ниш, 2005.
 • Закон о улагањима, Сл. гласник РС, бр. 89/2015 и 95/2018.
 • Закон о јавним агенцијама, Сл. гласник РС, бр. 18/2005, 81/2005 – испр. И 47/2018
 • Закон о раду, Сл. гласник РС, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење.
 • Уредбе о одређивању критеријума за доделу подстицаја ради привлачења директних улагања, Сл. гласник РС, бр. 1/2019.
 • Стратегија подстицања и развоја страних улагања, Влада РС, Сл. гласник РС, бр. 22 од 16. марта 2006.
 • Годишњи извештај о раду Развојне агенције Србије за 2021. годину, Развојна агенција Србије, Београд, фебруар, 2021.
 • https://ras.gov.rs/