ЕЛЕКТРОНСКА УПРАВА У ПОСЕБНИМ УПРАВНИМ ОБЛАСТИМА

XXI век – век услуга и услужног права (2022) (стр. 309-322)

АУТОР(И): Зоран Јовановић

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/XXIv-13.309J

САЖЕТАК:

Иако су посебни управни поступци бројни и разноврсни, у овом истраживању пажња ће бити усмерена на само неке од њих. Избор посебних управних поступака који ће бити анализирани извршен је према њиховом значају и учесталости у пракси. Имајући то у виду, аутор се у истраживању осврће на институте и појавне облике електронске управе у: пореском поступку, царинском поступку, као и поступку у вези са државним премером и катастром. Такође, аутор рада осврнуће се и на инспекцијски надзор и на остале посебне управне прописе који садрже институте електронске управе. 

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

електронска управа, државна управа, посебни управни поступци, порески поступак, царински поступак, инспекцијски надзор.

ЛИТЕРАТУРА: 

 • Влатковић, М., Јовановић, З. Управни надзор, Крагујевац 2016.
 • Лончар, З., Посебни управни поступци, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, бр. 4/2016.
 • Wlch, E., Hinnant, C., Moon, J., Linking Citizen Satisfaction with E-Government and Trust in Government, Journal of Public Administration Research and Theory vol. 5 no. 3/2004.
 • еУправа, Јединствени информациони систем локалне пореске администрације, https://lpa.gov.rs/jisportal/homepage
 • Закон о Агенцији за привредне регистре, Сл. гласник РС, бр. 55/2004, 111/2009, 99/2011.
 • Закон о основном образовању и васпитању, Сл. гласник РС, бр. 55/2013, 101/2017, 10/2019, 27/2018.
 • Закон о здравственој заштити, Сл. гласник РС, бр. 25/2019.
 • Закон о пореском поступку и пореској администрацији, Сл. гласник РС, бр. 80/2002 и 30/2018.
 • Закон о државном премеру и катастру, Сл. гласник РС, бр. 72/2009, 65/2013, 15/2015 – одлука УС, 96/2015, 47/2017 и 41/2018 – др. закон.
 • Закон о инспекцијском надзору, Сл. гласник РС, бр. 36/2015, 44/2018, 95/2018.
 • Закон о полицији, Сл. гласник РС, бр. 6/2016, 24/2018, 87/2018.
 • Закон о социјалној заштити, Сл. гласник РС, бр. 24/2011.
 • Канцеларија за информационе технологије и електронску управу, ЈИС ЛПА – Градимо дигитално друштво, доступно на: https://www.ite.gov.rs/tekst/2984/jis-lpa.php
 • Портал еУправа, Локална пореска администрација, доступно на: https://euprava.gov.rs/ usluge/5194Правилник о геодетско-катастарском
 • информационом систему, Сл. гласник РС, бр. 124/2012.
 • Царински закон, Сл. гласник РС, бр. 95/2018, 91/2019, 144/2020.