ОСНОВНИ ПРАВНИ И ЕТИЧКИ ПРОБЛЕМИ У ВЕЗИ „УСВОЈЕЊА ЕМБРИОНA”

XXI век – век услуга и услужног права (2022) (стр. 297-305)

АУТОР(И): Вељко Влашковић

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/XXIv-13.297V

САЖЕТАК:

Правила којима се под одређеним условима омогућава даровање ембриона неупотребљених у поступку хомологне биомедицинске оплодње уважавају у извесној мери нарочит морални статус и ограничен личноправни субјективитет ембриона. Наведену могућност прихвата и домаће право о биомедицински потпомогнутој оплодњи тако што брачни или ванбрачни партнери могу пристати да њихове неискоришћене ембрионе дарују другом неплодном брачном пару, ванбрачним партнерима или жени која живи сама.
Са аспекта прималаца ембриона, овакве услуге се у правној литератури често означавају као „усвојење ембриона“, будући да за крајњи циљ имају заснивање родитељскоправног односа у корист намераваних родитеља. Премда је овакав израз терминолошки некоректан због тога што се „усвојење ембриона“ не може уподобити „усвојењу“ детета, на овај начин настоји се очувати, у мери у којој је то могуће, морални статус ембриона. У том смислу, омогућавање намераваној мајци детета да доживи искуство рађања и психолошки се веже за дете које није генетски њено још пре његовог рођења, није у првом плану.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

ембрион, донирање, биомедицински потпомогнута оплодња, намеравани родитељи, права детета, идентитет.

ЛИТЕРАТУРА: 

  • Blyth, E. et al., Embryo Relinquishment for Family Building: How Should It Be Conceptualised?, International Law, Policy and the Family, no. 2/2011.
  • Водинелић, В., Грађанско право: Увод у грађанско право и Општи део грађанског права, Београд, 2014.
  • Goedeke, S., Daniels, R. K., Embryo Donation or Embryo Adoption? Practice and Policy in the New Zealand Context, International Journal of Law, Policy and the Family, no. 1/2017.
  • Embryo Donation, Embryo Adoption and Parental Responsibility, Deutscher Ethikrat, 2016, https://www.ethikrat.org/fileadmin/Publikationen/Stellungnahmen/englisch/opinion-embryo-donation-embryo-adoption-and-parental-responsibility.pdf.
  • Lind, J., The rights of intended children: the best interests of the child argument in assisted reproduction policy, Childhood, no. 3/2019.