ПРАВНА ПИТАЊА СМРТИ ЧОВЕКА КАО УСЛОВА ЗА ТРАНСПЛАНТАЦИЈУ ОРГАНА

XXI век – век услуга и услужног права (2022) (стр. 273-285)

АУТОР(И): Драгица Живојиновић

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/XXIv-13.273Z

САЖЕТАК:

Појмом смрти човека, односно одређивањем тренутка човекове смрти првенствено се баве медицина и природне науке, међутим, овај појам није непознат ни правницима, посебно у контексту трансплантације органа. Наиме, један од услова за узимање органа са умрлог лица, потенцијалног донора, у сврху пресађивања је да је са сигурношћу дијагностикована и утврђена његова смрт. У овом смислу, предмет ауторовог истраживања је сагледавање како је у актуелној европској наднационалној и националној регулативи материје трансплантације органа уређено питање одређивања и утврђивања смрти даваоца органа. У првом делу рада, аутор се осврће на значај поштовања правила мртвог донора и указује на појам тренутка смрти у медицини. Други део рада посвећен је анализи стања у савременим трансплантацијским прописима. Аутор налази да је у европским правима формално правни појам тренутка смрти изграђен по узору на онај који постоји у савременој медицини. Такође констатује да је у свим правима мождана смрт одређена као тренутак престанка човековог живота, али и да у знатном броју европских права за означавање овог тренутка, упоредо са можданом, егзистира и циркулациона (срчана) смрт – утврђена на основу циркулационих и респираторних критеријума. Двојни појам тренутка смрти аутор види као функционалнији и погоднији, посебно у смислу смањења јаза између понуде и потражње органа подобних за пресађивање. Најзад закључује да утврђивање смрти треба поверити најмање двојици доктора медицине одговарајућих специјалности, који дијагнозу смрти треба да поставе независно један од другог.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

трансплантација органа са умрлог лица, правило мртвог донора, тренутак смрти човека, правни појам тренутка смрти, утврђивање смрти

ЛИТЕРАТУРА: 

 • Батуран, Л., Самарџић, С., Пристанак лица да буде донор органа након смрти у српском праву, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, бр. 4/2016.
 • Veatch, R. M., Killing by organ procurement: brain-based death and legal fictions, Journal of Medicine and Philosophy, vol. 40, no. 3/2015.
 • Girlanda, R., Deceased organ donation for transplantation: Challenges and opportunities, World Journal of Transplantation, vol. 6, no. 3/2016.
 • Green, M B., Wikler, D., Brain death and personal identity, Philosophy and Public Affairs, vol. 9, no. 2/1980.
 • Живковић, М., Право на живот и еутаназија, Право – теорија и пракса, бр. 4-6/2015.
 • Живојиновић, Д., Претпоставке за поступање по антиципираној наредби пацијента, Зборник радова: XXI век – век услуга и услужног права. књ. 10 Крагујевац, 2019.
 • Иванчић-Качер, Б., Увод у трансплантацијско право, Правни живот, бр. 9/2010
 • Khushf, G., A matter of respect: a defense of the dead donor rule and of a “whole brain” criterion for determination of death, Journal of Medicine and Philosophy, vol. 35, no. 3/2010.
 • Круљ, Љ, Тренутак човекове смрти као правни појам, Зборник радова: Медицинско право и медицинска етика, Београд, 1994.
 • Lewis, A., at al., Organ donation in the US and Europe: The supply vs demand imbalance, Transplantation Reviews, no. 35/2021.
 • Lomero, M., at al., Donation after circulatory death today: an updated overview of the European landscape, Transplant International, no. 33/2020.
 • Marino, R I., Cirillo, C, An Abridged Photographic History of Organ Transplantation, Experimental and Clinical Transplantation, no. 1/2014.
 • Matesanz, R., Dominguez-Gil, B., Strategies to optimize deceased organ donation, Transplantation Reviews, no. 21/2007.
 • Nair –Collins, M., Miller, F G., Do the ‘brain dead’ merely appear to be alive? Journal of Medical Ethic, no. 43/2017.
 • Поњавић, З., Право пацијента да пристане на медицинску меру или да је одбије, Теме, бр. 1/2016.
 • Радишић,  Ј., Медицинско право, Београд 2008.
 • Shewmon, D A., Chronic “brain death”: meta-analysis and conceptual consequences, Neurology, vol. 51, no. 6/1998.
 • Thuong, M., Ruiz, A., Evrard, P., at al., New classification of donation after circulatory death donors definitions and terminology. Transplant International, vol. 29, no. 7/2016.
 • Troug, D. R., Мiller, F. G., The Dead Donor Rule and Organ Transplantation, The New England Journal of Medicine, vol. 359, no. 7/2008.
 • Chiong, W., Brain death without definitions, The Hastings Center Report, vol. 35, no. 3/2005.