УСЛУГЕ БРАНИОЦА У КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ

XXI век – век услуга и услужног права (2022) (стр. 195-208)

АУТОР(И): Јелена Станисављевић

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/XXIv-13.195S

САЖЕТАК:

Према Закону о адвокатури, адвокатура представља независну и самосталну службу пружања правне помоћи. Стручно, савесно и самостално обављање адвокатске професије представља једну од основних гаранција у остваривању и заштити људских слобода и права. Због положаја у коме се окривљени налази онда када му се на терет ставља извршење кривичног дела, значај адвокатских услуга посебно је изражен у кривичном поступку. Због тога, адвокатске услуге браниоца представљају основни предмет анализе овог рада. Аутор ће најпре приказати позитивноправне одредбе које регулишу статус адвоката, а потом ће се бавити правом на одбрану из којег произилази право окривљеног на браниоца. У централном делу рада, аутор ће анализирати улогу браниоца, уз разматрање његовог положаја и значаја у кривичном поступку.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

адвокатура, бранилац, право на одбрану, кривични поступак.

ЛИТЕРАТУРА: 

 • Бејатовић, С., Кривично процесно право: према Законику о кривичном поступку из 2011. године, Београд, 2016.
 • Бејатовић, С. и др., Приручник за примену Законика о кривичном поступку, Београд, 2013.
 • Бељански, В., Делибашић, В., Тинтор, Ј., Приручник за поступање адвоката у кривичном поступку, Београд, 2019.
 • Бељански, В. и др., Водич за браниоце по службеној дужности, Бијељина, 2016.
 • Бркић, С., Критички осврт на уређење истраге у ЗКП из 2011. год., Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, бр. 2/2015.
 • Вукадиновић, Р., Вукадиновић Марковић, Ј., Увод у институције и право Европске уније, Крагујевац, 2016.
 • Грга, К., Драгојевић, С., Правно уређење адвокатуре у светлу права ЕУ о услугама и слободи пословног настањивања (дискусиони папир), 2020.
 • Кнежић-Поповић, Д., Vlassopoulou Case – Guidelines regarding the Right of Establishment of Lawyers, Страни правни живот, бр. 3/2007.
 • Лукић, Т., Историјски развој улоге браниоца у кривичном поступку, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, вол. XXXVIII, бр. 2/2004.
 • Медовић, В., Право српских држављана на бављење адвокатуром у Европској унији, Гласник Адвокатске коморе Војводине, вол. 84, бр. 9/2012.
 • Раденовић, З., Положај и улога браниоца у кривичном поступку (докторска дисертација), Нови Сад, 2019.
 • Тинтор, Ј., Одбрана као страна у поступку у тужилачкој истрази (анализа новог ЗКП Србије) Зборник радова: Тужилачка истрага, регионална кривичнопроцесна законодавства и искуства у примени, Београд, 2014.
 • Турањанин, В., Чановић, Ј., Бесплатна правна помоћ за жртве родно заснованог насиља из перспективе адвоката, Безбедност, вол. LXIV, бр. 2/2022.
 • Шкулић, М., Кривично процесно право, Београд, 2015.
 • Европска конвенција о људским правима.
 • Закон о адвокатури, Сл. гласник РС, бр. 31 од 9. маја 2011, 24 од 30. марта 2012 – УС.
 • Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица, Сл. гласник РС, бр. 85 од 6. октобра 2005.
 • Законик о кривичном поступку, Сл. гласник РС, бр. 72 од 28. септембра 2011, 101 од 30. децембра 2011, 121 од 24. децембра 2012, 32 од 8. априла 2013, 45 од 22. маја 2013, 55 од 23. маја 2014, 35 од 21. маја 2019, 27 од 24. марта 2021 – УС, 62 од 17. јуна 2021 – УС.
 • Извештај Адвокатске коморе Србије са састанка одржаног 08.12.2016. године у Министарству трговине, туризма и телекомуникација бр. 895/2016.
 • Кодекс професионалне етике адвоката, Сл. гласник РС, бр. 27 од 6. априла 2012, 159 од 30. децембра 2020 – УС.
 • Образложење Нацрта Закона о услугама, доступно на: http://vs3836.cloudhosting.rs/misljenja/1216/obr/2.%20%20Obrazlozenje%20Zakona%20o%20uslugama.pdf.
 • Предлог закона о услугама, доступно на: https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/290216/290216-vest21.html.
 • Статут Адвокатске коморе Србије, Сл. гласник РС, бр. 85 од 16. новембра 2011, 78 од 10. августа 2012, 86 од 30. септембра 2013.
 • Уговор о функционисању Европске уније.
 • Устав Републике Србије, Сл. гласник РС, бр. 98 од 10. новембра 2006, 115 од 30. новембра 2021 – Амандмани I-XXIX, 16 од 9. фебруара 2022.