ДИГИТАЛИЗАЦИЈА У ПРАВУ ОСИГУРАЊА

XXI век – век услуга и услужног права (2022) (стр. 169-177)

АУТОР(И): Данијела Глушац

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/XXIv-13.169G

САЖЕТАК:

Дигитализација је у сектору осигурања у великој мери повезана са технолошким развојем и могућностима употребе дигиталних технологија. Брзина развоја дигиталних технологија усмерава осигуравајућа друштва да изналазе начине за њихову примену у својој делатности. Предмет истраживања састоји се и у одговору на спорна питања у вези са блокчејн техлогијама у осигурању, паметним уговорима у осигурању и заштитити података у осигурању да се на тај начин осветле значајни сегменти дигитализације осигурања, као и да се у оквиру истих предложе њихова даља унапређивања. У даљем тексту, имајући у виду комплексност теме, а ограниченост обима рада, биће учињен осврт на главне специфичности дигитализације у осигурању.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

Осигурање, блокчејн (blockchain), паметни уговори (smart contracts), дигитализација, заштита података.

ЛИТЕРАТУРА: .

 • Accelerating blockchain innovation in Europe, преузето са https://consensys.net/blockchain-use-cases/government-and-the-public-sector/eu-blockchain-observatory-forum/
 • Бендић, Ж., Утицај дигитализације на сектор осигурања, Економски факултет з Београду, Универзитет у Београду, 2021.
 • Будимир, Н., blockchain технолигија у осигурању, Зборник радова Велеучилишта у Шибенику, бр. 1-2/2020.
 • Discussion paper on blockchain and smart contracts in insurance, Publications Office of the European Union, Luxembourg 2021, преузето са https://www.eiopa.europa. eu/sites/default/files/publications/consultations/eiopa-discussion-paper-on-blockchain-29-04-2021.pdf
 • Ђуровић, А., Паметни уговори као иновација у праву осигурања, Право и привреда, бр. 3/2020.
 • Kan So, L., Доцња у плаћању одштетног захтева због настале штете покривене осигурањем и могућа примена модерних технологија у праву Велике Британије, Европска ревија за право осигурања, бр. 3/2020.
 • Nakamoto, S., Bitcoin: A Peer-to-Peer electroniC Cash System, 2008, преузето са https://bitcoin.org/bitcoin.pdf
 • Павловић, Б., Blockchain технологија у осигурању – нове тенденције са потенцијалом већим од рударења биткоина, Зборник радова: 29. Сусрет осигуравача и реосигуравача Сарајево, 2018.
 • Првуловић, Д., Паметни уговори у контексту међународног трговинског права, Београд, 2020.
 • Прља, Д., Дигитализација и заштита података, Зборник радова: Право и дигитализација, Ниш, 2021.
 • Szabo, N., Smart Contracts: Building Blocks for Digital Markets, 2016, преузето са https://www.fon.hum.uva.nl/rob/Courses/InformationInSpeech/CDROM/Literature/LOTwinterschool2006/szabo.best.vwh.net/smart_contracts_2.html
 • Томић, К., Blockchain технологија, паметни уговори и њихова имплементација у индустрији осигурања, Зборник радова: Право и пракса осигурања – изазови, нове технологије и корпоративно управљање, Палић, 2018.
 • Томић, К., Дигитализација индустрије осигурања и право мјеродавно за смарт (паметне) уговоре, Зборник радова:30. Сусрет осигуравача и реосигуравача Сарајево, 2019.
 • Utjecaj GDPR-a na primjenu blockchain tehnologija, преузето е са https://www.notarius.hr/ aktualno/u-sredistu/40378
 • Hill, E., AXA drops Ethereum-based flight insurance platform, 2019, преузето са https://www.axa.com/ en/magazine/axa-goes-blockchain-with-fi zzy
 • Цветковић, М., Смарт уговори: револуција или компликација?, Зборник радова Правног факултета у  Нишу, бр. 85/2019.
 • Цветковић, П., Правни аспекти примене блокчејна: пример паметних уговора, Правна ријеч, бр. 63/2020.