УСЛУГЕ ОД ОПШТЕГ ЕКОНОМСКОГ ИНТЕРЕСА

XXI век – век услуга и услужног права (2022) (стр. 107-123)

АУТОР(И): Стефан Шокињов

Download Full Pdf    

DOI: 10.46793/XXIv-13.107S

САЖЕТАК:

Питање услуга од општег економског интереса је данас једно од најактуелнијих питања у праву и економији уопште, па и праву и економији Европске уније и то с једне стране због либерализације тог сегмента привреде који је традиционално припадао јавном сектору, а с друге стране због проблема са јавним суфинансирањем пружалаца ових услуга, што у условима економске кризе почиње да бива све више отежано. У чланку су обрађени: појам услуга од општег економског интереса, извори права и правни режим услуга од општег економског интереса у контексту контроле државне помоћи.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

услуге, општи економски интерес, контрола државне помоћи, Европска унија.

ЛИТЕРАТУРА: 

  • Домазет, С., Политика конкуренције Европске уније и услуге од општег економског интереса, Политичка ревија бр. 3/2010.
  • Јованић, Т., Облици учешћа корисника у процесу регулације јавног сектора привреде (услуга од општег економског интереса) Зборник радова: Усклађивање пословног права Србије са правом Европске уније, Београд 2012.
  • Jones, A., Sufrin, B., Dunne, N., EU Competition Law, text, cases and materials, Oxford 2019.
  • Maziarz, A., Services of General Economic Interest: Towards Common Values?, European State Aid Quaterly No. 1/2016.
  • Sauter, W., Public services and the internal market: building blocks or persistent irritant, TILEC Discussion papers No. 22/2014.
  • Sauter, W., Services of general economic interest and universal service in EU law,TILEC Discussion paper series No. 17/2008.
  • Sauter, W., The Commission’s new SGEI package: the rules for state aid and the compensation of services of general economic interest, TILEC Discussion paper No 12/2012.
  • Sauter, W., The criterion of advantage in state aid: Altmark and services of general economic interest,TILEC Discussion paper series No. 15/2014.
  • Сокол, Т., Станичић, Ф., Услуге од опћег господарског интереса у праву Еуропске уније и хрватски регулаторни оквир у одабраним управним подручјима, Зборник Правног факултета у Загребу бр. 5-6/2019.
  • Toth, А., Public Services and EU Competition Law, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm? abstract_id=3011433  (приступљено августа 2022).