ПРАВНИ АСПЕКТ КРЕМИРАЊА УМРЛИХ

XXI век – век услуга и услужног права (2022) (стр. 91-106)

АУТОР(И): Нина Планојевић

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/XXIv-13.091P

САЖЕТАК:

Сахрањивање умрлих представља једну од најважнијих услуга од јавног интереса, коју пружају надлежна комунална предузећа. У нашем правном систему предвиђено је да се сахрањивање може вршити на два начина: покопавањем и кремирањем умрлог. Пошто је покопавање традиционални начин сахрањивања, чији је правни аспект обрађиван; ауторка у свом раду анализира прописе о кремирању, као начину сахрањивања који се тек у последњих десетак година чешће примењује на нашим просторима. У првом делу рада она се бави регулативом и појмом кремирања. У наредна три поглавља ауторка разматра начин на који су уређени услови, процедура кремирања и начин чувања спаљених посмртних остатака покојника. На основу претходно извршених анализа, у закључном делу ауторка даје вредносну оцену прописа којима је уређено кремирање, посебно указујући на оне, које би за убудуће требало кориговати.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

комуналне услуге; погребне услуге; сахрањивање; кремирање умрлих; чување урни.

ЛИТЕРАТУРА: 

 • Батавељић, Д., Услуге без којих се не може – погребне услуге, Зборник радова: Услуге и права корисника, Крагујевац, 2020.
 • Бабић, И., Грађанско право, књ. 2 – Стварно право, Београд – Нови Сад, 2012.
 • Бабић, И., Јотановић, Р., Грађанско право, књ. 2 – Стварно право, Бања Лука, 2020.
 • Васин, Г., Божанић, С., Кисић-Божић, М., Неадекватно сахрањивање као важан фактор у епидемијама куге код Срба у Хабзбуршкој монархији крајем 18. века – историјска анализа, Српски архив за целокупно лекарство, бр. 11-12/2014.
 • Ведриш, М., Кларић, П., Грађанско право, Загреб, 2004.
 • Gavella, N. и др., Стварно право, Загреб, 1998.
 • Гамс, А. Основи стварног права, Београд, 1968.
 • Ковачевић Куштримовић, Р., Лазић, М., Стварно право, Ниш, 2004.
 • Планојевић, Н., Стварно право у пракси, Крагујевац, 2012.
 • Планојевић, Н., Регулатива погребних услуга опремања, транспорта, чувања и укопа посмртних остатака, Зборник радова: Садашњост и будућност услужног права, Крагујевац, 2022.
 • Планојевић, Н., Осврт на прописе о сахрањивању умрлих, Зборник радова: XXI век – век услуга и услужног права, књ. 12, Крагујевац, 2021.
 • Рашовић, З., Стварно право, Подгорица, 2010.
 • Рајковић, В., Право коришћења гробног места, Анали Правног факултета у Београду, бр. 1-2/2002.
 • Стојановић, Д., Антић, О., Увод у грађанско право, Београд, 2004.
 • Стојановић, Д., Стварно право, Београд, 1980.
 • Станковић, О., Орлић, М., Стварно право, Београд, 1999.