ДЕЈСТВО, ЗАШТИТА И ПРЕСТАНАК ФИДУЦИЈАРНОГ ПРЕНОСА СВОЈИНЕ ПРЕМА НАЦРТУ ЗАКОНИКА О СВОЈИНИ И ДРУГИМ СТВАРНИМ ПРАВИМА СРБИЈЕ

XXI век – век услуга и услужног права (2022) (стр. 59-78)

АУТОР(И): Александра Павићевић

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/XXIv-13.059P

САЖЕТАК:

У раду се разматрају поједини сегменти физиономије института фидуцијарне својине као атипичне реалне гаранције, која није институционализована у позитивном српском праву (нити је икада до сада била), али коју већ дуго познаје европска привредна пракса, као и бројна новија законодавства, нарочито она у нашем блиском окружењу. Увођење овог института предложено је Нацртом законика о својини и другим стварним правима Србије из 2011, који представља један од два досад израђена нацрта српског грађанског права de lege ferenda (други је Преднацрт грађанског законика Србије, који не регулише овај институт). С обзиром на значај питања реформе домаћег права реалног обезбеђења потраживања, као и хармонизације домаћег права са регулативом ЕУ, аутор у раду критички анализира и оцењује решење Нацрта из 2011, кроз разматрање следећих питања: дејство, заштита и престанак института, насловљеног као: право поверене обезбеђујуће својине и право очекиване обезбеђујуће својине. Аутор оцењује регулативу Нацрта као сврсисходну, развијену и прецизну, а институт вишеструко корисним за будуће српско грађанско право. Реч је о праву које би додатно афирмисало тржиште услуга, нарочито банкарских, на начин функционално сличан заложном праву, али довољно различит и особен, да би фидуцијарној својини било и формалноправно признато посебно место у проширеном numerus clausus-у српских стварних права у перспективи.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

право реалног обезбеђења потраживања, дејство, заштита и престанак фидуцијарног преноса својине, право поверене обезбеђујуће својине и право очекиване обезбеђујуће својине.

ЛИТЕРАТУРА: 

 • Аранђеловић, Д., О фидуцијарним правним пословима, Архив за правне и друштвене науке, XVI, бр. 5-6/
 • Baur, F., Sachenrecht, 14 Aufl., München, 1987.
 • Бокшан, Б., Фидуцијарни послови и залога, Судска пракса привредних судова (тематско издање), Београд, билтен бр. 3/
 • Борковић, Д., Стојановић, Д., Својина ради обезбеђења потраживања – фидуцијарна својина, Правни живот, бр. 10/
 • Велимировић, М., Уговор о фидуцијарном обезбеђењу тражбине, Правни живот, бр. 11/
 • Владетић, С., Основи траста англосаксонског права, Зборник радова Правног факултета у Нишу, LVIII, 2011.
 • Vrenčur,, Fiducijarni prenos vlasničkog prava u osiguranje na pokretnim stvarima u novom slovenačkom pravu, у: Будимпештански симпозијум, Допринос реформи стварног права у државама југоисточне Европе, Бремен, 2003.
 • Вучковић, M., Фидуцијарни пренос својине ради обезбеђења у савременом праву, Тематски зборник радова Правног факултета Универзитета у Нишу: Заштита људских и мањинских права у европском правном простору, Ниш, 2012.
 • Gavella, N., О власништву пренесеном ради осигурања, Информатор, бр. 5247/
 • Gavella N. и др., Стварно право, Загреб, 1998.
 • Гамс, А., Нешто о фидуцијарним правним пословима, Анали Правног факултета у Београду, бр. 1-2/
 • Дика, М., Фидуцијарно осигурање тражбине, Информатор, бр. 4673/
 • Ђорђевић, А., О фидуцијарним правним пословима, Архив за правне и друштвене науке, XVI, бр. 5-6/
 • Ђурђић, Т., Фидуцијарни пренос права својине, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, бр. 2/
 • Ђуровић, Љ., Уговор о фидуцијарном преносу својине, Правни живот, бр. 10/
 • Juhart, M., Prenos lastninske pravice v zavarovanje, Pravnik, Ljubljana, бр. 1-3/
 • Ка новом стварном праву Србије, Нацрт законика о својини и другим стварним правима Србије, Београд, 2007.
 • Ковачевић Куштримовић, Р., Лазић, М., Стварно право, Ниш, 2009.
 • Jessel-Holst, C., Reform des Mobiliarsicherheitenrechts in Südosteuropa“, Das Budapester Symposium – Beitrȁge zur Reform des Sachenrechts in den Staaten Südosteuropas, Bremen, 2003.
 • Лазић, М., Реформа заложног права у Републици Србији, Европски правник, бр. 2/2007.
 • Лазић, М., Права реалног обезбеђења, Ниш, 2009.
 • Лазић, М., Планојевић, Н., Својина и фидуцијарна својина у новом стварном праву Црне Горе, Правни живот, бр. 10/
 • Лексикон грађанског права, (ур. О. Станковић), Београд, 1996.
 • Lehmann, H., Reform der Kreditsicherung an Fahrins und Forderungen, Stuttgart, 1937.
 • Mattei, U., The European Codification Process: Cut and Paste, Kluwer Law International, the Hague, 2003.
 • Медић, Д., Фидуцијарни пренос својине, Годишњак Факултета правних наука, бр. 9/
 • Павићевић, А., Право ретенције, докторска дисертација, Правни факултет у Крагујевцу, Крагујевац, 2016.
 • Павићевић, А., Фидуцијарни пренос својине као право реалног обезбеђења потраживања, Гласник права, год. XI, бр. 2/2020.
 • Павићевић, А., Појам фидуцијарног преноса својине као реалне гаранције, Зборник радова: Садашњост и будућност услужног права, Крагујевац, 2022.
 • Петровић, З., Фидуцијарни пренос права власништва у пракси судова Републике Србије, у: Будимпештански симпозијум, Допринос реформи стварног права у државама југоисточне Европе, Бремен 2003.
 • Повлакић, М., Стварноправна средства осигурања на покретним стварима у земљама наследницама бивше СФРЈ, Das Reform des Mobiliarsicherheitenrechts in Südosteuropa“, Das Budapester Symposium – Beitrȁge zur Reform des Sachenrechts in den Staaten Südosteuropas, Bremen 2003.
 • Рашовић, З., Коментар Закона о фидуцијарном преносу права својине Црне Горе, Подгорица, 1996.
 • Рашовић, З., Забрањене клаузуле код уговора о залози, Закон о облигационим односима, 1978-1988, Књига о десетогодишњици, издање Часописа за правну теорију и праксу, Правни живот, I том, 1988.
 • Рашовић, З., Фидуцијарни правни послови и фидуцијарна својина, Подгорица 1997.
 • Салма, Ј., Фидуцијарни правни посао и фидуцијарни пренос својине ради обезбеђења потраживања, Правни живот, бр. 10/1998.
 • Спаић, В., Основи грађанског права, Општи дио, Сарајево, 1961.
 • Стојановић, Д., Увод у грађанско право, Београд, 2000.
 • Стојановић, Д., Преношење својине у циљу обезбеђења кредита, Правни живот, бр. 5-6/
 • Стојановић, Д., Павићевић, Б., Право обезбеђења кредита, Београд, 1997.
 • Тешић, Н., Фидуцијарни пренос својине као средство обезбеђења потраживања, Правни живот, бр. 10/
 • Tuor, P., Schnyder, B., Schmidt, J., Das Schweizerische Zivilgesetzbuch, 11. Aufl., Zürich, 1995.
 • Хаџимановић, Н., Критички прилог 1 о питању могућности некаузалног и неакцесорног уређења права обезбеђења – истовремено испитивање пожељности феномена фидуције у Југоисточној Европи, Нова Правна Ревија, Часопис за домаће, њемачко и европско право, бр. 2/2012.
 • Шаркић, Н., Црњански, В., Јавни бележник и фидуцијарно обезбеђење потраживања, Зборник радова: Актуелна питања савременог законодавства, Београд, 2015.
 • Шмацељ, Ж., Фидуцијарни уговори (уговори повјерења) у имовинском праву (fides), Наша законитост, бр. 2-3/
 • Draft Common Frame of Reference из 2008. (DCFR), Нацрт заједничког референтног оквира за европско приватно право, http://ec.europa.eu/justice/policies/civil/docs/ dcfr_outline_edition_en.pdf.
 • Закон о облигационим односима Републике Србије, Сл. лист СФРЈ, бр. 29/1978, 39/1985, 45/1989, 57/1989; Сл. лист СРЈ, бр. 31/1993; Сл, лист СЦГ, бр. 1/2003.
 • Закон о основама својинско-правних односа Републике Србије (Сл. лист СФРЈ, бр. 6/1980, 36/1990; Сл. лист СРЈ, бр. 29/1996; Сл. гласник РС, бр. 115/2005 – други закон).
 • Закон о својинско-правним односима из 2009. (ЗСПО), Сл. лист ЦГ, бр. 19/09.
 • Закон о власништву и другим стварним правима Републике Хрватске (ЗВДСП), Народне новине РХ, бр. 91/96.
 • Закон о изменама и допунама Закона о извршном поступку, Сл. весник, бр. 59/00.
 • Закон о обезбеђењу потраживања, Службен весник бр. 87/07.
 • Нацрт законика о својини и другим стварним правима Србије из 2011 интернет адреса: http://arhiva.mpravde.gov.rs/cr/news/vesti/zakonik-o-svojini-i-drugim-stvarnim-pravima-radni-tekst.html.
 • Немачки грађански законик (НГЗ) из 1896. (Bürgerliches Gesetzbuch – BGB).
 • Овршни закон Хрватске (ОЗ), Народне новине, бр. 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17, 131/20, 114/22.
 • Преднацрт грађанског законика Србије, доступан на интернет адреси: http://www.propisi.com/prednacrt-gradjanskog-zakonika-republike-srbije.html.
 • Стварноправни законик Републике Словеније, Uradni list, бр. 87/02.
 • Швајцарски грађански законик (ШГЗ) из 1907. (Schweizerisches Zivilgesetzbuch)
 • Швајцарски законик о облигацијама (ШЗО) из 1911. (Schweizerisches Obligationenrecht)