МЕРОДАВНО ПРАВО ЗА УГОВОР О ФРАНШИЗИНГУ ПРЕМА РИМ I УРЕДБИ – КРАТАК ОСВРТ

XXI век – век услуга и услужног права (2022) (стр. 33-44)

АУТОР(И): Славко Ђорђевић 

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/XXIv-13.033DJ

САЖЕТАК:

Овај рад се бави одређивањем меродавног права за уговор о франшизингу у међународном приватном праву Европске уније. Најпре, неопходно је извршити аутономну квалификацију уговора о франшизингу у складу са правом ЕУ, односно одредити аутономни појам овог уговора за потребе примене Рим I Уредбе о меродавном праву за уговорне обавезе. Након тога, анализира се правило о аутномији воље странака из чл. 3 Рим I Уредбе, а затим и чврсто колизионо правило за уговор о франшизингу из чл. 4 ст. 1 (е) Рим I Уредбе које се, у одсуству аутономије воље, примењује на овај уговор у комбинацији са клаузулом одступања из чл. 4 ст. 3 Рим I Уредбе. Најзад, пажња се посвећује императивним прописима који се могу применити на уговоре о франшизингу са елементом иностраности.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

Рим I Уредба, аутономна квалификација уговора о франшизингу, споразумни избор меродавног права из чл. 3 Рим I Уредбе, објективна колизиона правила за уговор о франшизингу из чл. 4 Рим I Уредбе, императивни прописи.

ЛИТЕРАТУРА: 

 • Ancel, M-E., The Rome I Regulation and Distribution Contracts, Yearbook of Private International Law, Vol. 10, 2008.
 • Basedow, J., Comments on the European Commission’s Green Paper on the Conversion of the Rome Convention of 1980 on the law applicable to contractual obligations into a Community instrument and its modernization, RabelsZ, 1/2004.
 • Basedow, J., Commercial Agency, Franchise and Dstribution Contracts, in: Encyclopedia of Private International Law, Volume 1, Cheltenham (UK, Northampton (MA, USA), 2017.
 • Васиљевић, М., Трговинско право, Београд, 2016.
 • Вукадиновић, Р., Међународно пословно право – посебни део, Крагујевац, 2009.
 • Giulliano, M., Lagarde, P., Explanatory report, OJ C 282, 31.10.1980.
 • Gutierrez, L. , Franchise Contracts and the Rome I Regulation on the Law Applicable to International Contracts, Yearbook of Private International Law, Vol. 10, 2008.
 • Ђорђевић, С., Аутономна квалификација уговора о дистрибуцији у међународном приватном праву Европске уније, Зборник радова: „XXI век – век услуга и услужног права, књ. 11, Крагујевац, 2020.
 • Ђорђевић, С., Одређивање меродавног права за уговор о франшизингу – неколико напомена из угла међународног приватног права Србије, Зборник радова: Садашњост и будућност Услужног права, Крагујевац, 2022.
 • Convention on the law applicable to contractual obligations opened for signature in Rome on 19 June 1980 /* Consolidated version CF 498Y0126(03) */, OJ L 266, 9.10.1980, p. 1–19 (DA, DE, EN, FR, IT, NL), OJ C 169, 8.7.2005, p. 10–22 (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL), OJ L 347, 29.12.2007, p. 3–36 (BG, RO).
 • Court of Justice of the European Union (CJEU), December 19, 2013, Case C-9/12.
 • Köhler, A., Artikel 4 Rome I-VO, in: BeckOKG, Rom I-VO, München, 2016.
 • Köhler, A., Eingriffsnormen – Der „unfertige Teil“ des europäischen IPR, Tübingen, 2012.
 • Lando, O., Nielsen, P., The Rome I Regulation, Common Market Law Review, no. 45/2008.
 • Martinez-Luna, W. , Applicable Law to Distribution Contracts in the European Union Regulation 593/2008 (Rome I), International Law, Revista Columbiana Derecho International, 2016.
 • Martiny, D., 3 Rom I-VO, in: MüKoBGB, Rom I-VO, München, 2015.
 • Martiny, D., 4 Rom I-VO, in: MüKoBGB, Rom I-VO, München, 2015.
 • Миљковић, С., Правни односи код уговора о франшизингу, докторска дисертација, Нови Сад, 2013.
 • Regulation (EC) No 593/2008 of the European Parliament and of the Council of 17 June 2008 on the law applicable to contractual obligations (Rome I), Official Journal L 177/6, 4.7.2008.
 • Станивуковић, М., Ђундић, П., Међународно приватно право, посебни део, Нови Сад, 2015.
 • Ferrari, F., From Rome to Rome via Brussels: Remarks on the Law Applicable to Contractual Obligations Absent a Choice by the Parties (Art. 4. of the Rome I Regulation), RabelsZ, vol. 73, 2009.
 • Wilderspin, M., The Rome I Regulation: Communitarisation and modernisation of the Rome Convention, ERA Forum, 9/2008.