Analiza kvaliteta električne energije na satnom nivou kod priključenja elektrana na obnovljive izvore energije / Power Quality Analysis for the RES Connection Using Hourly Resolution Data

Energija, ekonomija, ekologija, 4, XXIV, 2022, (str. 80-84)

АУТОР(И): Miroslav Žerajić, Milan Stojanović

Е-АДРЕСА: miroslav.zerajic@ems.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/EEE22-4.80Z

САЖЕТАК:

U okviru analiza potrebnih za procenu uticaja priključenja nove elektrane na obnovljive izvore električne energije, na simulacionom modelu se vrši analiza kvaliteta električne energije koja obuhvata: Procenu emisionih nivoa naponske nesimetrije u tački priključenja, procenu emisionih nivoa pojedinačnih komponenti viših harmonika u tački priključenja i procenu emisionih nivoa kratkotrajnih i dugotrajnih flikera u tački priključenja. Limiti za prethodno nabrojane parametre se definišu Pravilima o radu prenosnog sistema (na nacionalnom nivou) ili međunarodnim standardima. Prema međunarodnim standardima, limiti se smatraju narušenim ako je vrednost nekog od parametara iznad dozvoljene granice u više od 5% posmatranog perioda. Konvencionalni način izvršavanja analiza podrazumeva proračune za najkritičniji režim – kada je snaga tropolnog kratkog spoja u tački priključenja minimalna i  kada je nova elektrana angažovana maksimalnom snagom. Ovakvom analizom se dobijaju rezultati na osnovu kojih se, u slučaju eventualne neusaglašenosti, definišu korektivne mere za njeno otklanjanje. Elektrana na obnovljive izvore energije nije angažovana maksimalnom snagom tokom cele godine, i zbog toga proizvođači opreme nivoe viših harmonika daju za pun opseg mogućeg angažovanja elektrane. U radu će biti predstavljeni rezultati analize koja se izvršava za svaki sat na periodu od jedne godine, uvažavajući realno angažovanje nove elektrane korišćenjem programskog jezika DPL (DIgSILENT Programming Language) u programskom paketu DIgSILENT PowerFactory. Time se dobija trajanje eventualne narušenosti limita nekog od parametara, a samim tim, mnogo realniji rezultati u odnosu na rezultate dobijene analizom na karakterističnom najkritičnijem režimu.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

kvalitet električne energije, DIgSILENT PowerFactory, DPL, 8760 sati

ЛИТЕРАТУРА:         

  • Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 3-6: Limits – Assessment of emission limits for the connection of distorting installations to MV, HV and EHV power systems, Edition 2.0, IEC/TR 61000-3-6, 2008.
  • Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 3-7: Assessment of emission limits for the connection of distorting installations to MV, HV and EHV power systems, Edition 2.0, IEC/TR 61000-3-7, 2008.
  • Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 3-13: Assessment of emission limits for the connection of distorting installations to MV, HV and EHV power systems, Edition 1.0, IEC/TR 61000-3-13, 2008.
  • Pravila o radu prenosnog sistema, 2020. http://ems.rs/media/uploads/PRAVILA_O_RADU_PRENOSNOG_SISTEMA.pdf [pristupljeno 03.03.2022]
  • Manual, PowerFactory 2019, 2019
  • Gmbh, PowerFactory – DPL Function Reference, 2019.