ПРИМЕНА ЈАПАНСКЕ СТУДИЈЕ ЧАСА У ПРИПРЕМИ БУДУЋИХ ВАСПИТАЧА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ УСМЕРЕНИХ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ РАЗВОЈА МАТЕМАТИЧКИХ ПОЈМОВА

Методички аспекти наставе математике IV (2021) (стр. 292-301)

АУТОР(И): Александра Михајловић, Ненад Вуловић, Милан Миликић

Е-АДРЕСА: sandra.mihajlovic@pefja.kg.ac.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/MANM4.292M

САЖЕТАК:

Циљ нашег рада је испитивање ставова будућих васпитача о корисности примене два модела реализације практичног дела предмета Методички практикум развоја почетних математичких појмова за развој њихових професионалних компетенција у области развоја математичких појмова. У истраживању је примењен квазиекспериментални дизајн са две паралелне групе. Узорак истраживања састојао се од 49 студената будућих васпитача који су подељени у контролну (27) и експерименталну (22) групу. Студенти експерименталне групе радили су по експерименталном програму који је подразумевао примену студије часа, док је контролна група радила на традиционалан начин. Резултати указују да, мада студенти експерименталне групе процењују корисност примењеног модела рада за развој својих професионалних компетенција у области развоја математичких појмова вишом оценом у односу на студенте контролне групе, ипак не постоји статистички значајна разлика у оценама група. Као најкориснији сегмент експерименталног програма студенти издвајају могућност држања усмерених активности најпре у симулираном окружењу, а након корекције припреме држање исте активности у реалном окружењу у вртићу. Без обзира на то што ограничења која простичу из величине узорка на којем је спроведено истраживање не дозвољавају да се изврши генерализација добијених резултата, сматрамо да резултати имају значаја за све оне који се баве образовањем будућих васпитача.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

студија часа, развој почетних математичких појмова, будући васпитачи, професионалне компетенције.

ЛИТЕРАТУРА:

Cajkler, W., Wood, P. (2015). Adapting ‘lesson study’ to investigate classroom pedagogy in initial teacher education: what student-teachers think, Cambridge Journal of Education, 46:1, 1–18, doi: 10.1080/0305764X.2015.1009363

Chassels, C., Melville, W. (2009). Collaborative, reflective, and iterative Japanese lesson study in an initial teacher education program: Benefits and challenges, Canadian Journal of Education, 32(4), 734–763.

Cohan, A., Honigsfeld, A. (2006). incorporating lesson study in teacher preparation, The Educational Forum, 71(1), 81–92.

Fernandez, M. L. (2005). Exploring “lesson study” in teacher preparation, Proceedings of the 29th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, 2, 305–312.

Fujii, T. (2015). The Critical Role of Task design in Lesson Study, in: A. Watson, M. ohtani (Еds.), Task Design In Mathematics Education, New  iCMi Study Series. Springer, Cham, https://doi.org/10.1007/978-3-319-09629-2_9

Ganesh, B., Matteson, S. M. (2010). The benefits of reteaching lessons      in preservice methods classes, Action in Teacher Education, 32(4), 52–60. doi: 10.1080/01626620.2010.549718

Jakimovik, S. (2014). Matematičko znanje vaspitača, Godišnjak Učiteljskog fakulteta u Vranju, 5, 11–21.

Kennedy, M. (1999). The role of preservice teacher education, in: L. darling Hammond, G. Sykes (Eds.), Teaching as the learning profession: Handbook of policy and practice, San Francisco: Jossey-Bass, 54–85.

Lenski, S. J., Caskey, M. M. (2009). Using the Lesson Study Approach to Plan for Student Learning, Middle School Journal, 40(3), 50–57.

Lewis, C. (2002). Lesson Study: The Core of Japanese Professional Development, invited Address to the Special interest Group on Research in Mathematics Education, Retrieved on January 3rd, 2016 from https://files.eric.ed.gov/fulltext/ Ed444972.pdf

Matanluk, K., Johari, K., Matanluk, o. (2013). The Perception of Teachers and Students toward Lesson Study implementation at Rural School of Sabah: A Pilot Study, Procedia – Social and Behavioral Sciences, 90, 245–250.

Mihajlović, A., Milikić, M. (2018). The impact of Lesson Study on Pre-service Kindergarten Teachers’ Mathematics Teaching Anxiety, in: E. Kopas-Vukašinović, Lepičnik-Vodopivec (Eds.), Innovative teaching models in the system of university education: opportunities, challenges and dilemmas, 107–119.

Mihajlović, A. (2019). increasing Pre-service Kindergarten Teachers’ Mathematics Teaching Efficacy through Lesson Study, The New Educational Review, 55(1), 89–99, doi: 10.15804/tner.2019.55.1.07.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (2018). Основе предшколског васпитања и образовања, Београд.

Mostofo, J. (2013). Using lesson study with preservice secondary mathematics teachers: Effects on instruction, planning, and efficacy to teach mathematics (doctoral dissertation), Arizona State University, https://repository.asu.edu/items/16460.

Mostofo, J. (2014). The impact of Using Lesson Study with Pre-Service Mathematics Teachers, Journal of Instructional Research, 3, 55–63.

Newton, K., Leonard, J., Evans, B., Eastburn, J. (2012). Preservice Elementary Teachers’ Mathematics Content Knowledge and Teacher Efficacy, School Science and Mathematics, 112, 289–299.

Sims, L., Walsh, d. (2009). Lesson study with prospective teachers: Lessons from lessons, Teaching and Teacher Education, 25, 724–733.

Qian, H., Youngs, P. (2016). The effect of teacher education programs on future elementary mathematics teachers’ knowledge: A five-country analysis using TEdS-M data, Journal of Mathematics Teacher Education, 19, 371–396.