ЛАТЕРАЛНО УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВНЕ  ЕФЕКТИВНОСТИ ШКОЛА – НАСТАВА МАТЕМАТИКЕ  

Методички аспекти наставе математике IV (2021) (стр. 267-278)

АУТОР(И): Радојко Дамјановић, Марко Славковић, Бранислав Поповић 

Е-АДРЕСА: ratkokg@gmail.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/MANM4.267D

САЖЕТАК:

Рад јесте предлог пројекта унапређивања образовне праксе или образовне ефективности на примеру једне конкретне локалне самоуправе (Крагујевац) и то латералном интервенцијом, преко једног наставног предмета (Математика). Представљене су све заинтересоване стране, њихова улога   и могућност да се на нивоу јединице локалне самоуправе интервенише, независно од националног нивоа, заправо да је у легислативно и регулаторно задатом оквиру са националног нивоа могуће самостално и независно осмишљавати унапређивање микросистема образовања.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

образовање, ефективност, латерално, образовна ефективност.

ЛИТЕРАТУРА:

Antoniou, P., Kyriakides, L., Creemers, B. (2011). investigating the Effectiveness of a dinamic integrated Approach to Teacher Professional development, CEPS Journal, Vol. 1. No. 1, 13–41.

Fulan, M. (2005). Sile promene: nastavak, Beograd: dereta.

Hargreaves, A., Halász, G., Pont, B. (2007). School leadership for systemic improvement in Finland. A case study report for the OECD activity – Improving school leadership, oECd Rapport.

Haris, A. (2000). Successful School improvement in the United Kingdom and Canada, Canadian Journal of Educational Administration and Policy, issue #15.

Kyriakides, L., Creemers, B., Antoniou, P. (2009). Teacher behavior and stu- dent outcomes: Suggestions for research on teacher training and professional development, Teaching and Teacher Education, 25, 12–23.

Teodorović, J. (2011). Classroom and school factors related to student achievement: what works for students?, School Effectiveness and School Improve- ment, Vol. 22, No. 2, 215–236.

Вуловић, Н. (2011). Диференцијација геометријских садржаја и активно учење у почетној настави математике, Настава и учење, Београд, бр. 3, 529– 539.