СТАВОВИ УЧИТЕЉА О КОРЕЛАЦИЈИ ПОЧЕТНЕ НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА  

Методички аспекти наставе математике IV (2021) (стр. 254-266)

АУТОР(И): Мирко Р. Дејић, Сандра Р. Милановић, Весна В. Миленковић, Ивана Р. Јовановић

Е-АДРЕСА: mirko.dejić@uf.bg.ac.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/MANM4.254D

САЖЕТАК:

Корелацијом почетне наставе математике и физичког васпитања ученици могу да се адекватно мотивишу и припреме за час и на тај начин дубље продру у суштину садржаја који уче и сагледају његове елементе са више аспеката. Циљ рада односи се на утврђивање ставова учитеља из Јагодине и Ваљева о предности часова корелације ова два наставна предмета. У истраживању је коришћена дескриптивна метода, а учитељи су испитани анкетним упитником. Резултати истраживања показали су да већина учитеља има позитивно мишљење о оваквом виду наставе и да користе већ постојеће припреме које проналазе на различите начине, али их у томе ограничавају неопходна материјална средства и недостатак времена. Међутим, истраживање показује да постоји мало материјала који се односе на корелацију, конкретно почетне наставе математике и физичког васпитања, што нас је и навело да се бавимо овим питањем.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

корелација, почетна настава математике, физичко васпитање, ученици, учитељ.

ЛИТЕРАТУРА:

Андрић, В.„Спасојевић, П. (2012). Korelacija nastave matematike i ostalih nastavnih oblasti u mlađim razredima osnovne škole, Metodički aspekti nastave matematike, No. 2, 199–212.

Бранковић, Н., Mилановић, С., Миленковић, В. (2017). Спортске актив- ности у функцији ефикасне диференциране почетне наставе математике у инклузивном образовању, Узданица, часопис за језик, књижевност и педагошке науке, XiV/1, 115–126.

Дејић, M., Егерић, M. (2003). Методика наставе математике, Јагодина: Учитељски факултет.

Dejić, М., Martinović, d. (2012). Corellation of Mathematics and Physical Education, Quarterly Journal, Published by “Aurel Vlaicu” University, Arad.

Doci, Đ. (2005). Moć proporcija, Novi Sad: Stylos.

Јукић, С. и др. (1998). Дидактика, избор текстова, Јагодина: Учитељски факултет.

Клајн, И., Шипка, М. (2007). Велики речник страних речи и израза, Нови Сад: Прометеј.

Милановић, Љ., Стаматовић, М. (2004). Методика наставе физичког ва- спитања, Ужице: Учитељски факултет.

Наставни програм математике за основну школу у Републици Србији  (1996). Београд: Архимедес.

Петровић, Н., Лазић, Б. (2012). Модел повезане и интегрисане наставе математике и физичког васпитања, Методички аспекти наставе математике, No. 2, 267–279.