ВЕЖБЕ ДИСАЊА У ФУНКЦИЈИ РАЗВИЈАЊА ПОЈМА ПРИРОДНИХ БРОЈЕВА

Методички аспекти наставе математике IV (2021) (стр. 225-239)

АУТОР(И): Ивана M. Милић

Е-АДРЕСА: ivana.milic75@gmail.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/MANM4.225M

САЖЕТАК:

О значају и важности музичког васпитања за даљи развoj деце предшколског узраста данас постоје многа педагошко-психолошка и методич ка сазнања. Циљеви и задаци музичког васпитања у предшколским установама, поред тога што предвиђају усклађен развој сваког детета и ангажовање његове целокупне личности, умногоме доприносе стварању темеља каснијем музичком васпитно-образовном раду кроз школско образовање. Управо овако формулисани циљеви и задаци одређују улогу музичког васпитања, која мора бити мултифункционална и остварена кроз конкретне активности у интегра- цији са другим областима рада.

Стога ће у раду бити представљени примери интегрисања садржаја му зичког васпитања и упознавања почетних математичких појмова. С обзиром на то да је у музичком васпитању један од најзаступљенијих облика рада пева ње дечјих песама, а за чије је извођење неопходно припремити дечји певачки апарат на почетку сваке усмерене активности, представићемо вежбе дисања као средство које можемо користити да бисмо код деце развили појам при родних бројева.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

музичко васпитање, песма, вежбе дисања, појам природних бројева.

ЛИТЕРАТУРА:

Alderson, R. (1979). Complete handbook of voice training, West Nyack, NY: Parker Publishing Company, inc.

Дејић, М. (2016). Предшколац у свету математике, Београд, Креативни центар.

dryden, G., Vos, J. (2004). Револуција у учењу: како променити начин на који свет учи, Београд: Тимграф.

Ђурковић-Пантелић, М. (1998). Методика музичког васпитања деце пред- школског узраста, Шабац: Виша школа за образовање васпитача.

Егерић, М. (2006). Методика развијања почетних математичких појмо- ва, Јагодина: Учитељски факултет.

Копас-Вукашиновић, Е. (2009). Перспективе квалитетног развоја пред- школског детета, Јагодина: Педагошки факултет у Јагодини.

Плавша, Д., Поповић, Б. (1961). Музика у школи I, Београд: Завод за изда- вање уџбеника Народне Републике Србије.

Плавша, Д. (1989). Музичко-педагошке дилеме и теме, Нови Сад: Акаде- мија уметности у Новом Саду.

Платон (2002). Држава, пето издање, Београд: Београдски издавачко-гра- фички завод.

Phillips, K. H. (1996). Teaching kids to sing, Belmont: California.