САДРЖАЈИ ЛИКОВНЕ УМЕТНОСТИ У НАСТАВИ МАТЕМАТИКЕ

Методички аспекти наставе математике IV (2021) (стр. 212-224)

АУТОР(И): Милош M. Ђорђевић, Миа Арсенијевић 

Е-АДРЕСА: djordjevicmilos@yahoo.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/MANM4.212DJ

САЖЕТАК:

У овом раду размотрићемо могућности, начине и бенефите укључивања садржаја ликовне уметности у наставу математике у циљу превазилажења дихотомног погледа на ове предмете у настави. Одељени на афективно и когнитивно подручје, ликовна уметност и математика се предају као наставни предмети са врло мало или без успостављених веза. Лако се превиђа њихова развојна и историјска компатибилност и међузависност. Узајамна фактичка повезаност ликовне уметности и математике омогућује обострану примену наставних садржаја у реализацији наставе према принципу хоризонталне корелације и са елементима интегративног приступа наставном процесу. Овакав начин извођења наставе подстиче развој флексибилности у мишљењу, способност дивергентног мишљења, успостављање функционалних веза између знања и оспособљавање ученика за самостално трагање за информацијама (учење учења) у циљу целовитог развоја личности ученика и укупних креативних потенцијала. У раду ће посебна пажња бити посвећена конкретним примерима из плана и програма ових предмета који у реализацији наставе на врло лак и спонтан начин подстичу повезивање чињеница.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

ликовна уметност, математика, корелација, интегрисана настава, дивергентно мишљење.

ЛИТЕРАТУРА:

Blum, B. S. (1956). Taxonomy of Educational Objectives, Handbook 1: Cognitive Domain, New York: Longman.

Vigotski, L. (1977). Mišljenje i govor, Beograd: Nolit.

Djui, dž. (1966). Vaspitanje i demokratija – uvod u filosofiju vaspitanja, Cetinje: obod.

Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (2017). Službeni glasnik, br. 88/2017, Beograd: Službeni glasnik Republike Srbije.

Pravilnik o opštim standardima postignuća – obrazovni standardi za kraj obaveznog obrazovanja (2010). Službeni glasnik, br. 5/2010, Beograd: Službeni glasnik Republike Srbije – Prosvetni glasnik.

Strategija razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. godine (2012). Službeni glasnik, br. 107/2012, Beograd: Službeni glasnik Republike Srbije.