ПОЧЕТНИ МАТЕМАТИЧКИ ПОЈМОВИ КРОЗ УПОЗНАВАЊЕ ОКОЛИНЕ

Методички аспекти наставе математике IV (2021) (стр. 157-168)

АУТОР(И): Ирена Б. Голубовић-Илић

Е-АДРЕСА: golubovic.ilic@gmail.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/MANM4.157GI

САЖЕТАК:

С обзиром на чињеницу да једна особа – васпитач реализује васпитно-образовни процес из свих области рада и има целовит увид у предзнања, могућности и постигнућа деце, реализација усмерених активности пружа посебне погодности за примену корелације и интегративног приступа. Околина за дете представља неисцрпни извор знања, утисака, емоција, доживљаја. Она подстиче дете да свакодневно богати своја сазнања и искуства, да истражује, открива, развија своје мишљење, вештине и умећа. Особине предмета и појава у својој околини деца би требало да упознају сопственом активношћу – посматрањем, поређењем, практичним радњама, испробавањем  и проверавањем претпоставки, функционалним и конструктивним играма, итд. С обзиром на то да своје окружење деца посматрају целовито и синте- тички, као јединствену целину, интердисциплинарни и комплексни садржаји Упознавања околине омогућавају различите начине корелације и интеграције са садржајима осталих области рада. У раду ће бити истакнуте и критички сагледане могућности планирања и организације усмерених активности из Методике упознавања околине и Методике развоја почетних математичких појмова применом интегративног приступа и корелације, наведени и илустро- вани конкретни примери реализације одређених садржаја. Искуства показују да интегративни васпитно-образовни рад, осим усвајања знања, доприноси и развијању мисаоних способности, креативности, физичких, конативних и социјалних компетенција не само деце, већ и васпитача.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

интеграција, корелација, интегративни приступ, Методика упознавања околине, Методика развоја почетних математичких појмова.

ЛИТЕРАТУРА:

Buljubašić-Kuzmanović, V. (2007). Studentska prosudba učinkovitosti inte- grativnog učenja, Odgojne znanosti, 9(2), 147–160.

Vigotski, L. S. (1996). Sabrana dela, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.

Golubovic-ilic, i., Cirkovic-Miladinovic, i. (2018). integrative aproach to directed activities in Basic Science and English language, KNOWLEDGE – Inter- national Journal Scientific papers, vol. 22/6, institute of knowledge Management, 1641–1646.

Dejić, M., Egerić, M. (2006). Metodika nastave matematike, Jagodina: Učitelj- ski fakultet u Jagodini.

Đorđević, V. (2007). inovativni modeli nastave, Obrazovna tehnologija, br. 4, 76–97.

Kamenov, E. (1997). Metodika I deo metodička uputstva za model B Osnova programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja dece od 3 do 7 godina, Novi Sad: odsek za pedagogiju filozofskog fakulteta.

Kopas-Vukašinović, E., Stojanović, B. (2012). Razvijanje matematičkih poj- mova u preškolskoj ustanovi i školi, u: N. Vulović (ur.), Metodički aspekti nastave matematike II, zbornik radova, Jagodina: Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, 169–181.

Kopas-Vukašinović, E. (2006). Uloga igre u razvoju dece predškolskog i mlađeg školskog uzrasta, Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, vol. 38, br. 1, 174–189.

Lukić-Radojičić, Ž. (2011). integrativna nastava u savremenom obrazovnom procesu, Obrazovna tehnologija, 4, 367–378.

Mihajlović, A., Golubović-ilić, i. (2018). Mogućnosti korelacije i integracije sadržaja Matematike i Sveta oko nas / Prirode i društva u razrednoj nastavi, Pe- dagogija, 1.

Montesori, M. (2003). Upijajući um, Beograd: dN Centar.

Pravilnik o opštim osnovama predškolskog programa (2006). Beograd: Pro- svetni pregled.

Spremić-Solaković, A. (2009). integrativna nastava kao sistemski način po- vezivanja znanja u nastavnom procesu, Inovacije u nastavi, 400–409.

Stojanović, B. (2017). Didaktičke igre u funkciji razvoja mišljenja, Jagodina: Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu.

Cvjetićanin, S. (2013). Metodika upoznavanja okoline 1, Sombor: Pedagoški fakultet.