КРИТИЧКА РАЗМИШЉАЊА О КОРИШЋЕЊУ ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА У ПОЧЕТНОЈ НАСТАВИ МАТЕМАТИКЕ

Методички аспекти наставе математике IV (2021) (стр. 146-156)

АУТОР(И): Марија Милинковић 

Е-АДРЕСА: marija.milinkovic90@gmail.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/MANM4.146M

САЖЕТАК:

Овај рад даје преглед емпиријских студија које су истраживале имплементацију и употребу рачунара у настави математике, односно приказ тренутног стања технологије и њене употребе у математичком образо- вању. Циљ рада је евалуација истраживачких питања, методологија и теорија кроз оквире метафоре „дидактичког четвороугла”. Наша анализа показаће да је потребна синтеза и интегрисање досадашњих теоријских оквира о учењу математике уз помоћ информационих технологија. Иако је значајан број истраживачких питања која се односе на учење математике уз помоћ технологије, многа питања остају без одговора. На крају рада, истичемо недовољно помињане теме и потребе за даљим дискусијама које могу допринети будућим квалитетним студијама.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

почетна настава математике, информационе технологије, дидактички четвороугао, настава, учење.

ЛИТЕРАТУРА:

Мандић, Д. (2003). Дидактичко-информатичке иновације у образовању, Београд: Медиаграф.

Милинковић, Ј. (2006). Огледи о учењу и настави математике, Београд: Учитељски факултет.

Милутиновић, В. (2014). Анализа искуства и намере употребе рачунара у настави математике будућих учитеља и наставника математике, Зборник радова са трећег међународног скупа Методички основи наставе математике III, 213–230.

Мићановић, В. (2012). Информациона технологија у функцији унапре- ђења квалитета почетне наставе математике, Иновације у настави, XXV (4), 55–66.

Наместовски, Ж. (2008). Утицај примене савремених наставних средстава на повећање ефикасности наставе у основној школи, магистарски рад, Зрењанин: Технички факултет „Михајло Пупин”.

Ристић, М., Радовановић, И. (2013). Интернет у образовању, Београд: Учитељски факултет.

Сарачевић, М. (2012). Иновације и унапређивање наставе математике применом јава аплета у системима за е-учење, Настава и васпитање, LXi, (4), 723–739.

Цветковић, Ј. (2014). Развијање интересовања за математику код деце школског узраста применом компјутера у настави, Зборник радова са трећег међународног скупа Методички основи наставе математике III, 259–275.

Abboud-Blanchard, M. (2009). Teachers and technologies: shared con- straints, common responses, The Mathematics Teacher in the Digital Era: An In- ternational Perspective on Technology Focused Professional Development, London: Springer, 297–318.

Balanskat, A., Balmire, R., Kefala, S. (2006). The ICT impact report: A review of studies of ICT impact on schools in Europe, European Schoolnet.

Becta (2009). Harnessing technology review 2009: The role of technology in ed- ucation and skills, Conventry, Becta.

Clements, d. H. (2002). Computers in early childhood mathematics, Con- temporary Issues in Early Childhood, 3(2), 160–181.

Cox, M. J., Marshall, G. (2007). Effects of iCT: do we know what we should know?, Education and Information Technologies, 12 (2), 59–70.

Dissanayake, S. N., Karunananda, A. S., Lekamge, G. d. (2007). Use of com- puter technology for the teaching of primary school mathematics, OUSL Journal, 4, 33–52.

Drijvers, P. et al. (2010). The teacher and the tool: instrument orchestra- tions in the technology-rich mathematics classroom, Educational Studies in Math- ematics, 75, 213–234.

Eurydice (2009). Key data on education in Europe, Brussels: European Com- mission.

Kaya, G., Akcakin, V., Bulut, M. (2013). The Effects of interactive White- boards on Teaching Transformational Geometry with dynamic Mathematics Software, in: Proceedings of CERME (Vol. 8).

Keong, C. C., Horani, S., daniel, J. (2005). A study on the use of iCT in mathematics teaching, Malaysian Online Journal of Instructional Technology, 2(3), 43–51.

Kilic, H. (2013). The effects of dynamic geometry software on learning ge- ometry, in: Proceedings of CERME (Vol. 8).

Lei, J., Zhao, Y. (2007). Technology uses and student achievment, Computers & Education, 49, 284–296.

Livingstone, S. (2012). Critical reflections on the benefits of iCT in educa- tion, Oxford Review of Education, 38(1), 9–24.

Misfeldt, M., Ejsing-duun, S. (2015). Learning mathematics through pro- gramming, in: Proceedings of CERME (Vol. 9).

Ruthven, K. (2009). Towards a naturalistic conceptualisation of technology integration in classroom practice: The example of school mathematics, Education of Didactiqe, 3(1), 131–149.

Todorova A., Trgalova, J. (2016). Learning mathematics with technology, in: Proceedings of CERME (Vol. 10).

Zaranis, N. (2012). The use of iCT in preschool education for geometry teaching, in: R. Pintó, V. López, C. Simarro (Eds.), Proceedings of the 10th Inter- national Conference on Computer Based Learning in Science, Learning Science in the Society of Computers, Barcelona, Spain: Centre for Research in Science and Math- ematics Education, 256–262.