МАТЕМАТИКА КРОЗ ИГРУ – МОГУЋНОСТИ УПОТРЕБЕ ИКТ

Методички аспекти наставе математике IV (2021) (стр. 101-111)

АУТОР(И): Бранка Б. Арсовић 

Е-АДРЕСА: arsovic@pfu.kg.ac.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/MANM4.101A

САЖЕТАК:

Човек се остварује кроз рад и игру, али док рад асоцира на обавезе, игра је продукт слободног времена и разоноде. Управо особина игре, као добровољне, растерећујуће радње, чини је одличним медијумом учења. Кроз игру се учи, јер се на основу правила, поставки и сопствених вештина схватају постојећи и дефинишу нови појмови и односи међу њима. Игра ис- пуњава један битан захтев образовања – истовремено јачање вишеструких вештина. Учење математике представља изазов за бројне ученике, стога се игра чини као добро решење за приближавање математике ученицима. Математичке игре подстичу стратешко размишљање, решавање проблема и развијају логичко размишљање. Оне дају шансу ученицима да примене своје учење у другачијем контексту и прилику да дискутују о математичким појмовима и проблемима са својим вршњацима – често без страха од неуспеха. Напредак у области ИКТ је извршио значајан утицај на све аспекте живота, па и на начи- не наставе и учења. Као резултат тога, технолошке иновације откривају нову генерацију образовних алата осмишљених да помогну ученицима да уче на нетрадиционалан начин. Комбинујући игру као вид учења са ИКТ напретком, долазимо до рачунарских видео-игара као новог наставног средства. Видео-игре могу помоћи у учењу математике у практичним поставкама, па су као такве много бољи репрезентативни систем за учење математике него симбо- личке репрезентације на статичким страницама уџбеника. У раду се разматрају изазови употребе рачунарских игара у учењу математике.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

игра, математика, ИКТ, рачунарска видео-игра.

ЛИТЕРАТУРА:

Aldridge, S., Badham, V. (1993). Beyond just a game, Pamphlet Number 21, Primary Mathematics Association.

Арсовић Б., Златић, Л. (2017). Рачунарске видео-игре као образовни медиј у млађем узрасту – предности и недостаци, Зборник радова 19, год. 20, бр. 19, Ужице: Педагошки факултет у Ужицу, 225–235.

Gamesandlearning.org (2015). Teachers  surveyed  on  using  digital  games  in class: A games and learning research report, http://www.gamesandlearning. org/2014/06/09/teachers-onusing-games-in-class/#

Gee, J. P. (2003). What video games have to teach us about learning and literacy (1st ed.), New York: Palgrave Macmillan.

Gough, J. (1999). Playing mathematical games: When is a game not a game?, Australian Primary Mathematics Classroom, Vol. 4. No. 2.

Davies, B. (1995). The role of games in mathematics, Square One, Vol. 5. No. 2.

Devlin, K. (2011). Mathematics Education for a New Era: Video Games as a Medium for Learning, 1st еdition, CRC Press, Taylor & Francis Group. drigas, A., Kostas, i. (2014). on Line and other iCTs Applications for teach- ing math in Special Education, International Journal of Recent Contributions from Engineering, Science & IT (iJES), 2(4), http://dx.doi.org/10.3991/ijes.v2i4.4204 [

Hannifin, R. d., Vermillion, J. R. (2008). Technology in the classroom, in: T. Good (Ed.), 21st Century education: A reference handbook, Vol. 2, Thousand oaks, CA: SAGE, 209–218.

Hayes, N. (2005). Reclaiming Real “Basic Skills” in Mathematics Education.

New Horizons for Learning, http://www.newhorizons.org 12.05.11.

Honey, M. A., Hilton, M. L. (2011). Learning science through computer games and simulations. The National Academies Press. (http://www.nap.edu/ openbook.php?record_id=13078&page=R1).

Mayer, R. E. (2014). Computer games for learning: An evidence-based approach, Cambridge, MA: MiT Press.

McLaren, B. M., Adams, d. M., Mayer, R. E., Forlizzi, J. (2017). A computer- based game that promotes mathematics learning more than a conventional approach, International Journal of Game-Based Learning (IJGBL), 7(1), 36–56.  doi:10.4018/iJGBL.2017010103 (McLaren et al, 2017)

oldfield, B. (1991). Games in the learning of mathematics, Mathematics in Schools, 20/1, 41–43.

o’Neil, H. F., Perez, R. S. (2008). Computer games and team and individual learning, Boston: Elsevier.

Prensky, M. (2006). Don’t bother me, Mom, I’m learning! How computer and video games are preparing your kids for 21st century success and how you can help, St. Paul: Paragon House.

Squire, K., Jenkins, H. (2003). Harnessing the power of games in education, Insight, 3(7), 5‒33.

Tobias, S., Fletcher, J. d. (2011). Computer games and instruction, Charlotte NC: information Age.

Šakić, M., Varga, V. (2015). Video Games As An Education Tool, Proceedings of The Sixth International Conference on e-Learning (eLearning-2015), 24–25 September 2015, Belgrade, Serbia.