УЛОГА, ЗНАЧАЈ И МОГУЋНОСТИ ПРИМЕНЕ МАТЕМАТИЧКИХ И ДИДАКТИЧКИХ ИГАРА НА ЧАСОВИМА МАТЕМАТИКЕ

Методички аспекти наставе математике IV (2021) (стр. 90-100)

АУТОР(И): Сузана Д. Илић

Е-АДРЕСА: ilic.suzana24@gmail.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/MANM4.090I

САЖЕТАК:

Са разним ступњевима друштвеног развоја мењао се начин живота, али је игра у свим условима била и остала саставни део дечје активности. Игра може бити конкретан и ефикасан начин да се обезбеди активно учешће деце у настави математике. Учење математике кроз игру и забаву развија интересовање ученика за математику, развија њихову машту, а процес учења чини лакшим и забавним. Тема овог рада су математичке и дидактичке игрe, њихова улога, значај и могућност примене у млађим разредима основне школе. Приказаћемо примере неких математичких и дидактичких игара и указати на могућност њихове примене на часовима математике. Такође, даћемо приказ неких ранијих истраживања која су се бавила применом игара на часовима математике.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

математичке игре, дидактичке игре, почетна настава мате- матике.

ЛИТЕРАТУРА:

 

Bragg, L. (2003). Children’s perspectives on mathematics and game playing, in: Mathematics education research: innovation, networking, opportunity, proceedings of the 26th annual conference of the Mathematics Education Research Group of Australasia, held at deakin University, MERGA inc., Pymble, N. S. W. 160–167.

Bragg, L. (2012). Testing the effectiveness of mathematical games as a pedagogical tool for children’s learning, International Journal of Science and Mathematics Education.

Karić, Ј. (2015). Matematičke igre, Beogradska defektološka škola, 21/3, 81–89.

Karić, Ј., Radovanović, V. (2003). Računski zadaci i njihova uloga u nastavi matematike u školama za decu oštećenоg sluha, Beogradska defektološka škola, 3, 32–36.

Latković, M., Lipovac, d., Sotirović, V. (1984). Metodika razvijanja početnih matematičkih pojmova, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.

Pinter, Ј. (1995). Matematičko-kibernetičko modelovanje u početnoj nastavi matematike, Sombor: Učiteljski fakultet u Somboru.

Šimić, G., Pejić, R. (2007). Metodika početnog razvijanja matematičkih pojmova II, Šabac: Viša škola za obrazovanje vaspitača.

Tot, S. (2008). Motivacione igre u početnoj fazi nastave matematike,

Pedagoška stvarnost, 54/5, 488–497.

Trnavac, N., Kondžić, Lj., Mozetić, o., Jukić, R., Kragujević, G., Stojanović, (1991). Didaktičke igre, prvo izdanje, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.