ИСТРАЖИВАЊЕ О УПОТРЕБИ МАНИПУЛАТИВА У НАСТАВИ МАТЕМАТИКЕ У СРБИЈИ И ПРЕПОРУКЕ ЗА УСПОСТАВЉАЊЕ И ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА У ЕВРОПСКОМ  ОБРАЗОВНОМ ПРОСТОРУ

Методички аспекти наставе математике IV (2021) (стр. 77-89)
 

АУТОР(И): Радојко Дамјановић, Бранислав Поповић, Драгић Банковић 

Е-АДРЕСА: ratkokg@gmail.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/MANM4.077D

САЖЕТАК:

Овај рад има за циљ да прикаже везу између конкретног реализованог истраживања о употреби манипулатива у настави математике и докумената које су европске институције и тела доносила у облику препорука и смерница за успостављање и осигурање квалитета процеса наставе и учења и унапређивања рада у установама образовања и васпитања. На овај начин представљају се валидност и актуелност истраживања и објашњавају разлози избора појединих области испитивања. Истовремено, рад усмерава на могућност прикупљања и продукције нових релевантних доказа за доношење ин- формисаних и одговорних одлука у области политика образовања, коришћењем конкретног истраживања као генеричке основе.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

манипулативи, оквир квалитета, стандарди квалитета, образовне политике, настава математике, наставници математике.

ЛИТЕРАТУРА:

Creemers, B. P. M., Kyriakides, L. (2008). A theoretical based approach to educational improvement: Establishing links between educational effectiveness research and school improvement, Jahrbuch der Schulentwicklung, 15, 41–61.

damjanović, R., Stamenković, S., Popović, B., dimitrijević, S. (2015). Upotreba manipulativa u nastavi matematike – osnovni nalazi istraživanja (izvod iz izveštaja istraživanja), Obrazovna tehnologija, XV/4, 311–324.

Дамјановић, Р. (2016). Употреба манипулатива у развоју математичког мишљења, докторска дисертација, Јагодина: Факултет падагошких наука Уни- верзитета у Крагујевцу.

European Parliament and Council (2001). RECoMMENdATioN oF THE EURoPEAN PARLiAMENT ANd CoUNCiL of 12 February 2001 on European cooperation in quality in school education, Official Journal of the European Communitis, L 60, 51–53 (1.3.2001), Brussel.

oECd (1999). Measuring Student Knowledge and Skills – A New Framework for Assessment, Paris.

Правилник о стандардима квалитета рада установе, Службени гласник РС, бр. 7/2011 и 68/2012.

Правилник о вредновању квалитета рада установа, Службени гласник РС, бр. 9/2012.

Правилник о стручно-педагошком надзору, Службени гласник РС, бр.

34/2012.

SiCi – The Standing international Conference of inspectorates (2016). Better Inspection, Better Learning – Strategic Plan 2016–2020, SiCi Seretariat (the Strategic Group of SiCi Executive Committee), Brussel.

Sowell, E. J. (1989). Effects of Manipulative Materials in Mathematics instruction, Journal for Research in Mathematics Education, Vol. 20, No. 5, 498–505.

Wood, T., Williams, G., McNeal, B. (2006). Children’s Mathematical Thinking in different Classroom Cultures, Journal for Resaearch in Mathematics Education, Vol. 37, No. 3, 222–255.

Закон о основама система образовања и васпитања, Службени гласник РС, бр. 88/2017.