Poboljšanje predikcije proizvodnje vetroelektrana u Južnom Banatu kombinovanjem pojedinačnih prognoza pomoću modela veštačke inteligencije

Energija, ekonomija, ekologija, 3, XXXIII, 2021, (str. 54-60)

AUTOR(I): Milica Koprivica, Željko Đurišić

E-ADRESA: milica.koprivica@ems.rs, djurisic@etf.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/EEE21-3.54K

SAŽETAK:

Predikcija proizvodnje vetroelektrana za dan unapred je od ključnog značaja za optimalno angažovanje agregata i minimizaciju troškova balansiranja snaga u elektroenergetskom sistemu. U regionu Južnog Banata je izgrađeno nekoliko vetroelektrana koje koriste različite modele za predikciju proizvodnje. Osnovna ideja u ovom radu je da se, primenom modela veštačke inteligencije, kombinuju predikcije proizvodnje svake od vetroelektrana sa predikcijama proizvodnje ostalih vetroelektrana u regionu. Ovakav pristup ima fizičko opravdanje s obzirom da se sve vetroelektrane nalaze u regionu sa istom klimatologijom vetra.

S obzirom da je za planiranje balansnih kapaciteta od interesa ukupna greška u proceni proizvodnje za dan unapred, u ovom radu je analizirana mogućnost minimizacije kumulativne greške kroz primenu algoritama veštačke inteligencije koji kombinuju prognoze pojedinačnih modela vetroelektrana i na taj način vrše korekciju u proceni zbirne proizvodnje svih vetroelektrana u ovom regionu. Obuka modela neuralne mreže je vršena na osnovu prognoza pojedinačnih vetroelektrana za dan unapred i ostvarenja. Za obuku mreža su korišćeni jednogodišnji setovi prognoziranih i ostvarenih proizvodnja vetroelektrana koje su bile u pogonu u 2020. godini. Razvijeni model predikcije kumulativne proizvodnje vetroelektrana u Južnom Banatu omogućava operatoru prenosnog sistema da vrši naknadnu obradu pojedinačnih predikcija proizvodnje vetroelektrana u cilju smanjenja ukupne greške u proceni kumulativne proizvodnje.

KLJUČNE REČI:

vetroelektrane, predikcija proizvodnje, veštačka inteligencija

LITERATURA: