Određivanje optimalnih nagibnih uglova fotonaponskih panela uz uvažavanje smanjenja direktne komponente iradijacije usled efekata senki u fotonaponskim sistemima

Energija, ekonomija, ekologija, 3, 2021, (str. 45-53)

АУТОР(И): Nikola Krstić, Dardan Klimenta, Dragan Tasić, Dragana Radosavljević

Е-АДРЕСА: nikola.krstic@elfak.ni.ac.rs, dardan.klimenta@pr.ac.rs, dragan.tasic@elfak.ni.ac.rs, dragana.radosavljevic@pr.ac.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/EEE21-3.45K

САЖЕТАК:

U ovom radu se razmatra uticaj nagibnog ugla fotonaponskih (PV) panela na ukupnu količinu insolacije na površini panela na mesečnom i godišnjem nivou, sa i bez uticaja senki. Na osnovu dobijenih rezultata određeni su optimalni nagibni uglovi PV panela u cilju ostvarivanja maksimalne insolacije, kao i optimalni nagibni uglovi za generisanje maksimalne električne energije, uzimajući u obzir temperaturu panela. Posebna pažnja u radu је posvećena efektu senki koje stvaraju redovi panela unutar PV sistema i njegovo odražavanje na smanjenje direktne komponente iradijacije i optimalne nagibne uglove PV panela, za različita rastojanja između redova panela. U radu su razmatrana i detaljno opisana dva modela za izračunavanje insolacije PV panela, model vedrog dana i model realnih uslova oblačnosti. Za dobijanje srednje dnevne sunčeve iradijacije na površinu pod nekim nagibnim uglom, pored odgovarajućih ekstraterestričkih iradijacija korišćena su i raspoloživa merenja iradijacije na horizontalnu površinu u toku jedne godine.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

fotonaponski panel (PV panel), nagibni ugao, efekat senki, insolacija, iradijacija

ЛИТЕРАТУРА: