Multisektorski pristup u tranziciji prema niskougljičnom razvoju i ciljevima Zelenog akcionog plana EU – iskustva Republike Hrvatske

Energija, ekonomija, ekologija, 3, 2021, (str. 26-35)

АУТОР(И): Vladimir Jelavić, Valentina Delija-Ružić

Е-АДРЕСА:  vladimir.jelavic@ekonerg.hr, valentina.delija@ekonerg.hr

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/EEE21-3.26J

САЖЕТАК:

U radu će se opisati multisektorski pristup u izradi dugoročnih planskih dokumenata kroz primjer izrade podloga za Strategiju niskougljičnog razvoja Republike Hrvatske do 2030. godine s pogledom do 2050. godine. Republika Hrvatska je u sklopu obveza Uredbe o upravljanju energetskom unijom i djelovanjem u području klime (EU 2018/1999) obvezna izraditi integrirani nacionalni energetski i klimatski plan i dugoročnu strategiju dekarbonizacije.

Novim strateškim ciljevima Zelenog plana za Europu, u namjeri da se ispune ciljevi Pariškog sporazuma i podigne globalna konkurentnost europskog gospodarstva, postavlja se ambiciozan cilj neto nulte emisije stakleničkih plinova do 2050. godine. Ispunjenje te vizije zahtjeva multidisciplinarni pristup jer nije samo dovoljno smanjiti emisije energetike, industrije, opće potrošnje i prometa, već povećati ponore u sektorima poljoprivrede i LULUCF (Kоrišćеnjе zеmlјištа, prоmеnа u kоrišćеnju zеmlјištа i šumаrstva). U radu će se opisati proces izrade, uključivanje mnogobrojnih dionika, metodološki pristup i glavni rezultati. Analize uključuju detaljna modeliranja u energetici, po sektorima gospodarstva i prirodnih pohraništa ugljika LULUCF sektora.  Komentiraju se sinergijski  izazovi energetike, očuvanja sigurne opskrbe hranom, održivog gospodarenja šumama, postizanje čistog zraka, korištenja prostora i ostalo.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

strategija niskougljičnog, multisektorski pristup energetike, klimatsko energetske politike

ЛИТЕРАТУРА: