ПЛАНИРАЊЕ ЦИЉЕВА ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ КАО ПРЕТПОСТАВКА РЕЛЕВАНТНОСТИ ИНФОРМАЦИЈА О УЧИНЦИМА

XXI век – Услуге и права корисника (2019) стр. 397-407

АУТОР(И): Миливоје Лапчевић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XXIv-10.397L

САЖЕТАК:

У овом раду биће размотрено питање важности формулисања нормативних основа функционисања система планирања јавних политика, као неизоставне претпоставке примене модела програмског буџетирања, који се, као иновативни реформски образац, примењује у Р. Србији почев од 2015. године. У раду ће бити акцентовани основни квалитативни помаци у овој области који се очекују од примене Закона о планском систему Р. Србије. Аутор ће, такође, посебну пажњу посветити утврђивању различитих димензија значаја информација о учинцима буџетских програма, условљавајући „активирање“ њихове „употребне вредности“, искључиво везивањем за јасне, мерљиве и хијерархијски конзистентне циљеве државне политике

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

евалуација учинака, јавне политике, програмско буџетирање, плански систем, планирање

ЛИТЕРАТУРА: