ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ И КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ

XXI век – Услуге и права корисника (2019) стр. 367-372

АУТОР(И): Срђан Ђорђевић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XXIv-10.367DJ

САЖЕТАК:

Функционалност високошколских установа у условима савременог друштва испоставља захтеве за промишљања на тему подизања квалитета управљачких процеса, који се одвијају у њиховим оквирима. У раду је започето интересовање за успостављање аналогне примене основних принципа корпоративног управљања на високошколске установе. Уважавајући значајан допринос који је корпоративно управљање дало као успешан одговор на кризне ситуације у којима су се налазили посебно велики холдинг системи у току пословања, мисаоно је оправдано прихватити тезу о могућностима проширивања поимања корпоративног управљања и на управљачке процесе, структуре и форме високошколских установа. Ово тим пре, с обзиром да је разумевање знања као посебне робе која је подобна да се појави на тржишту. Савремено високошколско образовање сопствени квалитет проверава у условима тржишта знања, капитала и рада, због чега треба трагати за принципима који ће обезбеђивати и квалитетнију конкурентност високошколских установа. Спроведено истраживање је почетак рада у смислу оправдавања примене принципа корпоративног управљања у овој области.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

високо образовање, корпоративно управљање, принципи, циљеви, тржиште.

ЛИТЕРАТУРА: