ДОМЕТИ ЕКОЛОШКИХ НАКНАДА КАО ЕКОНОМСКИХ ИНСТРУМЕНАТА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

XXI век – Услуге и права корисника (2019) стр. 355-365

АУТОР(И): Предраг Стојановић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XXIv-10.355S

САЖЕТАК:

Еколошке накнаде представљају посебну врсту дестинираних јавних прихода која се у правне системе уводи ради остваривања посебних еколошких циљева. Доношењем новог Закона о накнадама за коришћење јавних добара нормативно су обухваћене многобројне еколошке накнаде у један законски текст. На тај начин, повећана је транспарентност у овој материји и знатно су олакшани поступци убирања и контроле ових прихода. Но, како би се остварили пуни домети еколошких накнада као економских инструмената за заштиту животне средине, неопходно би било да оне у довољној мери остварују и своју фискалну и своју подстицајну улогу. У том смислу, њихови еколошки домети чине се упитним, јер се, у пракси, и даље суочавамо са старим проблемима – ненаменском употребом средстава, као и непостојањем адекватне контроле јединица локалне самоуправе у погледу њиховог трошења.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

еколошке накнаде, еколошки порези, зелено опорезивање, одрживи развој, животна средина.

ЛИТЕРАТУРА: