ПОСТУПАЊЕ ТРЕЋЕГ ЛИЦА КОЈИМ СЕ НА ТРЖИШТУ УЗРОКУЈЕ НАСТАНАК СИТУАЦИЈЕ НАЛИК НА КАРТЕЛ

XXI век – Услуге и права корисника (2019) стр. 319-329

АУТОР(И): Стефан Шокињов

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XXIv-10.319S

САЖЕТАК:

На тржишту је постала уочљива појава да правни субјекти који су регистровани за пружање услуга у привреди или се професионално у виду занимања баве пружањем услуга, захваљујући тржишној моћи, информацијама којима располажу или техничким преимућствима, једностраним актима тако утичу на тржишно понашање својих комитената да се ствара утисак као да се комитенти на тржишту недозвољено споразумевају. Централни предмет овог рада је утврђивање да ли су комитенти пружалаца услуга, а који су комитенти иначе међу собом конкуренти, одговорни за нарушавање конкуренције и ако јесу под којим условима. Пажња је додатно посвећена и конкуренцијскоправном основу за одговорност независних пружалаца услуга – тзв. трећих лица.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

право конкуренције, Европска унија, независни пружалац услуга.

ЛИТЕРАТУРА: