УСЛУГЕ САСТАВЉАЊА ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКИХ ИСПРАВА

XXI век – Услуге и права корисника (2019) стр. 285-294

АУТОР(И): Тамара Ђурђић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XXIv-10.285DJ

САЖЕТАК:

Доношењем Закона о јавним бележницима Републике Србије  реафирмише се установа јавног бележништва, и јавнобележничке услуге почињу да заузимају значајно место у савременом правном промету. Имајући у виду да најзначајнији правни послови морају бити предузети у форми јавнобележничког записа, од нарочитог практичног значаја јесу јавнобележничке услуге састављања исправа о правним пословима које склапају странке. Осим тога, јавни бележници су овлашћени да издају и јавнобележничке потврде, сачињавају записнике којима утврђују одређене чињенице од значаја за промет роба и услуга, као и да врше јавнобележничке овере. Све ове услуге представљају срж јавнобележничке делатности и од посебног су значаја за одвијање правног промета, због чега су предмет даље анализе у раду.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

јавни бележник, јавна исправа, јавнобележнички запис, јавнобележничка овера, јавнобележнички записник, јавнобележнички потврда.

ЛИТЕРАТУРА: